Главная День Год Составить Пасхалия Месяцеслов Поиск Настройки Справка In english
Православный календарь -» Месяцеслов Типикона

Сегодня Завтра Предыдущий день Следующий день

Пятница, 7 Июля 2006 года (24 Июня 2006 по ст.ст.)
Седмица 4-я по Пятидесятнице, Глас вторый

к~д. Рж\ство` ч\стна'гw сла'внагw пр\оро'ка, пр\дте'чи и= кр\сти'теля i=wа'нна.

На ма'лjьй вече'рни, стiхи^ры на д~, гла'съ д~. Подо'бенъ: Зва'нный свы'ше: Сла'ва, гла'съ и~, самогла'сенъ: Подоба'етъ i=wа'нну: И= ны'нjь, Вл\дчце прiими`: На стiхо'внjь стiхи^ры, гла'съ в~, подо'бенъ: До'ме _е=vфра'fовъ: съ припjь'вы и='хъ: а~-й, Бл~гослове'нъ гд\сь бг~ъ i=и~левъ: в~-й, И= ты` _о=троча` пр\оро'къ: Сла'ва, и= ны'нjь, гла'съ и~: Ви'ждь _е=лiсаве'тъ:

Тропа'рь, гла'съ д~:

Пр\оро'че и= пр\дте'че прише'ствiя хр\сто'ва, досто'йнw восхвали'ти тя` недоумjь'емъ мы`, любо'вiю чту'щiи тя`: непло'дство бо ро'ждшiя, и= _о='тчее безгла'сiе разрjьши'ся сла'внымъ и= честны'мъ твои'мъ рж\ство'мъ, и= воплоще'нiе сн~а бж~iя мi'рови проповjь'дуется.

Сла'ва, и= ны'нjь, бг~оро'диченъ: _Е='же w\т вjь'ка: _Е=ктенiа` ма'лая, и= w\тпу'стъ. На вели'цjьй вече'рни, по _о=бы'чномъ _псалмjь`, пое'мъ, Бл~же'нъ му'жъ, а~-й а=нтiфw'нъ. На Гд\си воззва'хъ, стiхи^ры на и~, гла'съ д~, самогла'сны: Разрjьша'етъ заха'рiино молча'нiе: Сла'ва, гла'съ s~: Дне'сь свjь'та свjьти'льникъ: И= ны'нjь: гла'съ то'йже: _Е=лiсаве'тъ зача'тъ пр\дте'чу: Вхо'дъ, прокi'менъ дне`, чт_е'нiя г~: а~-е, Бытiя`: Рече` бг~ъ а=враа'му, са'ра жена` твоя`: в~-е, Суде'й: Во дни^ _о='ны, бы'сть му'жъ w\т колjь'на да'нова: г~-е, Пр\оро'чества и=са'iина: Та'кw глаго'летъ гд\сь: о_у=тjьша'йте, о_у=тjьша'йте лю'ди моя^: На лiтi'и стiхи^ры самогла'сны, гла'съ а~: И=ска'пайте го'ры сла'дость: Сла'ва, гла'съ _е~: Пр\оро'кwвъ предjь'лъ: И= ны'нjь: Хра'мъ и= две'рь: На стiхо'внjь стiхи^ры, гла'съ в~, самогла'сны: И='же w\т пр\оро'ка пр\оро'ка: съ припjь'вы. Сла'ва, гла'съ и~: И=са'iи ны'нjь пр\оро'ка гла'съ: И= ны'нjь, гла'съ то'йже: Ви'ждь _е=лiсаве'тъ: На бл~гослове'нiи хлjь'бwвъ тропа'рь, гла'съ д~, два'жды: пи'санъ на ма'лjьй вече'рни: и= Бц\де дв~о: _е=ди'ножды: и= Бу'ди и='мя гд\сне: три'жды, съ пjь'нiемъ: и= _псало'мъ л~г: Бл~гословлю` гд\са: и= чте'нiе. На о_у='трени, на Бг~ъ гд\сь, тропа'рь пр\дте'чи, два'жды. Сла'ва, и= ны'нjь: _Е='же w\т вjь'ка: И= _о=бы^чныя каfi^смы: и= сjьда'льны пр\дте'чи съ бг~оро'дичны и='хъ, и= чте'нiе. По полv"еле'и сjьда'ленъ, гла'съ и~: Да ра'дуется _о=те'цъ: два'жды. Сла'ва, и= ны'нjь бг~оро'диченъ. И= чте'мъ сло'во похва'льное пр\дте'чи. Степ_е'нна, а~-й а=нтiфw'нъ д~-гw гла'са. Прокi'менъ, гла'съ д~: И= ты` _о=троча` пр\оро'къ: Стi'хъ: Бл~гослове'нъ гд\сь бг~ъ i=и~левъ: Вся'кое дыха'нiе: Стi'хъ: Хвали'те бг~а во ст~ы'хъ _е=гw`: _Е=v\глiе луки`, зача'ло г~: Зача'тъ _е=лiсаве'тъ жена` заха'рiина: Коне'цъ: До дне` jа=вле'нiя своегw` ко i=и~лю. По н~-мъ _псалмjь` стiхи'ра, гла'съ в~: И=з\ъ чре'ва мт~рня w=свя'щься: пи'сана на стiхо'внjь. Канw'нъ пр\дте'чи, творе'нiе i=wа'нна, гла'съ д~, со i=рмосо'мъ на и~: i=рмо'съ по два'жды: и= другi'й канw'нъ, творе'нiе а=ндре'ево, на s~, гла'съ то'йже: Катава'сiа: W\тве'рзу о_у=ста` моя^: По г~-й пjь'сни, сjьда'ленъ, гла'съ и~: Сла'ва, гла'съ д~: И= ны'нjь, бг~оро'диченъ. И= чте'нiе. По s~-й пjь'сни,

Конда'къ, гла'съ г~. Подо'бенъ: Дв~а дне'сь:

Пре'жде непло'ды, дне'сь хр\сто'ва пр\дте'чу ражда'етъ, и= то'й _е='сть и=сполне'нiе вся'кагw проро'чества: _е=го'же бо пр\оро'цы проповjь'даша, на сего` во i=_орда'нjь ру'ку положи'въ, jа=ви'ся бж~iя сло'ва пр\оро'къ, проповjь'дникъ, вку'пjь и= пр\дте'ча.

И= i='косъ, и= чте'мъ про'логъ: По f~-й пjь'сни, свjьти'ленъ пр\дте'чи, два'жды. Сла'ва, и= ны'нjь, бг~оро'диченъ. На хвали'техъ, стiхи^ры на д~, гла'съ и~. Подо'бенъ: _W пресла'внагw чудесе`! Сла'ва, гла'съ s~: Sвjьзда` sвjь'здъ пр\дте'ча; И= ны'нjь: Бц\де ты` _е=си` лоза`: Славосло'вiе вели'кое. По трист~о'мъ тропа'рь пр\дте'чи: Сла'ва, и= ны'нjь: _Е='же w\т вjь'ка: _Е=кт_енiи`, и= w\тпу'стъ. Посе'мъ дае'тся _е=ле'й бра'тiи w\т канди'ла ст~а'гw, пою'щымъ на'мъ стiхи'ру самогла'сну, по _о=бы'чаю, и= ча'съ а~-й. На а~-мъ часjь`, тропа'рь пр\дте'чи. По трист~о'мъ, конда'къ _е=гw`, и= коне'чный w\тпу'стъ. На лiтургi'и, бл~ж_е'нна пр\дте'чи, а~-гw канw'на пjь'снь г~-я на д~: и= в~-гw, пjь'снь s~-я на д~: По вхо'дjь тропа'рь хра'ма хр\сто'ва, и= бц\ды, а='ще _е='сть, та'же тропа'рь пр\дте'чи: Посе'мъ конда'къ хра'ма хр\сто'ва. Сла'ва, пр\дте'чи. И= ны'нjь, хра'ма бц\ды. А='ще нjь'сть хра'ма бц\ды, И= ны'нjь, конда'къ хра'ма хр\сто'ва. А='ще нjь'сть хра'ма хр\сто'ва, глаго'лемъ тропа'рь пре'жде пр\дте'чи. Сла'ва, конда'къ _е=гw`. И= ны'нjь: Предста'тельство хр\стiа'нъ: Прокi'менъ, а=по'столъ, и= _е=v\глiе чте'мъ пр\дте'чи _е=ди'нъ, та'кожде и= прича'стный. Прокi'менъ, гла'съ з~: Возвесели'тся прв\дникъ w= гд\сjь: Стi'хъ: О_у=слы'ши бж~е гла'съ мо'й: А=по'столъ къ ри'млянwмъ, зача'ло рв~_i: Ны'нjь ближа'йшее на'мъ сп~се'нiе: А=ллилу'iа, гла'съ а~: Бл~гослове'нъ гд\сь бг~ъ i=и~левъ: Стi'хъ: И= ты` _о=троча` пр\оро'къ: _Е=v\глiе луки`, зача'ло а~: Поне'же о_у='бw мно'зи нача'ша чини'ти: Коне'цъ, въ зача'лjь д~: До дне` jа=вле'нiя своегw` ко i=и~лю. Прича'стенъ: Въ па'мять вjь'чную:

Перейти на этот же день в Календарь

Подробнее о формате текста HIP, в котором представлен Месяцеслов
Не отображается церковно-славянский шрифт?Выбор  

«««  Июль 2006  »»»
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

Назначить дату:


Наши партнеры:
Древний вестготский (испано-мосарабский) календарь
www.Toletanus.ru

Контекстные теги: Православный календарь 2024, церковный календарь, православные праздники, церковные праздники, двунадесятые праздники 2024, посты, месяцеслов, богослужение, богослужебные указания 2024, тропари, кондаки

Реклама:

Спонсоры:

Яндекс.Метрика

Православный Месяцеслов Online, вер. 3.99g.
Разработка и Copyright © 1998-2002, 2003-2018, E.C. Labs.,
Православное Литургическое Содружество

При использовании материалов Месяцеслова ссылка на сайт обязательна.

Спонсоры: