Главная День Год Составить Пасхалия Месяцеслов Поиск Настройки Справка In english
Православный календарь -» Месяцеслов Типикона

Сегодня Завтра Предыдущий день Следующий день

Пятница, 31 Декабря 2021 года (18 Декабря 2021 по ст.ст.)
Седмица 28-я по Пятидесятнице, Глас вторый

и~_i. Ст~а'гw мч~нка севастiа'на и= дружи'ны _е=гw`.

А=ллилу'iа, и=ли` тропа'рь: Стiхи^ры, гла'съ а~. Подо'бенъ: Всехва'льнiи: На стiхо'внjь _о=ктw'иха.

Тропа'рь:

Мч~нцы твои` гд\си, во страда'нiихъ свои'хъ вjьнцы` прiя'ша нетлjь^нныя w\т тебе` бг~а на'шегw: и=му'ще бо крjь'пость твою` мучи'телей низложи'ша, сокруши'ша и= де'мwнwвъ немощны^я де'рзwсти. тjь'хъ моли'твами сп~си` ду'шы на'шя.

На о_у='трени, _о='ба канw'на _о=ктw'иха, и= ст~ы'хъ на д~, гла'съ а~. По г~-й пjь'сни, сjьда'ленъ, гла'съ д~. По s~-й пjь'сни, му'чениченъ _о=ктw'иха. По f~-й пjь'сни. свjьти'ленъ тр\оченъ. На стiхо'внjь _о=ктw'иха.

[зри`] [[комм.] ] Суббw'та пред\ъ рж\ство'мъ хр\сто'вымъ.

На лiтургi'и, прокi'менъ, А=ллилу'iа, и= прича'стенъ дне`. А='ще ли случи'тся пра'зднуемагw ст~а'гw, пое'мъ и= другi'й прокi'менъ, та'кожде чти` два` а=п\сла: пре'жде суббw'тjь пред\ъ рж\ство'мъ хр\сто'вымъ, и= ря'дъ под\ъ зача'ло: и= пото'мъ ст~а'гw, а='ще и='мать, та'кожде и= _е=v\глiа два`. А=по'столъ къ гала'тwмъ, зача'ло с~_е: Пред\ъувjь'дjьвше: _Е=v\глiе луки`: зача'ло _о~в: Кому` подо'бно _е='сть цр\ствiе бж~iе: Прича'стенъ: Ра'дуйтеся прв\днiи: та'же ст~а'гw.

<М\р> [[комм.] ] Недjь'ля пред\ъ рж\ство'мъ хр\сто'вымъ ст~ы'хъ _о=т_е'цъ.

Подоба'етъ вjь'дати: а='ще случи'тся внjь` к~-гw деке'мврiа, сегw` мц\са, сирjь'чь во и~_i, и=ли` въ f~_i де'нь: пое'тся воскр\сна слу'жба, и= ст~ы'хъ _о=тц_е'въ, си'це: Въ суббw'ту ве'чера, на ма'лjьй вече'рни стiхи^ры воскр\сны, и= бц\дjь, по _о=бы'чаю. На вели'цjьй вече'рни, на Гд\си воззва'хъ, стiхи^ры воскр\сны г~, и= а=натw'лiевы г~, и= _о=тц_е'въ д~, гла'съ s~. Подо'бенъ: Всю` w\тложи'вше: Сла'ва, _о=тц_е'въ, гла'съ s~: Данiи'лъ му'жъ жела'нiй: И= ны'нjь, бг~оро'диченъ а~, гла'са. И= чт_е'нiя г~: а~-е, Бытiя`: Слы'шавъ а=вра'мъ: в~-е Втора'гw зако'на: Рече` мwv"се'й къ сынw'мъ i=и~л_евымъ: г~-е, Втора'гw зако'на: Рече` мwv"се'й къ сынw'мъ i=и~л_евымъ: се` гд\са бг~а твоегw` нб~о: На лiтi'и стiхи'ра хра'ма, и= _о=тц_е'въ: гла'съ а~: Луча'ми w=блиста'вшеся: Сла'ва: гла'съ г~: Пра'_отц_евъ собо'ръ: И= ны'нjь: бг~оро'диченъ: Без\ъ сjь'мене w\т бж~е'ственнагw дх~а: На стiхо'внjь, стiхи^ры воскр\сны по а=лфави'ту. Сла'ва, ст~ы'хъ, гла'съ. в~: Ра'дуйтеся пр\оро'цы ч\стнi'и: И= ны'нjь: _W чудесе` но'вагw! На бл~гослове'нiи хлjь'бwвъ тропа'рь: Бц\де дв~о: два'жды. И= _о=тц_е'въ, гла'съ в~: Ве'лiя вjь'ры: _е=ди'ножды. и= Бу'ди и='мя гд\сне: три'жды. и= _псало'мъ л~г: Бл~гословлю` гд\са: до Не лиша'тся вся'кагw бл~га. И= чте'нiе въ толкова'нiи посла'нiй а=по'стольскихъ. На о_у='трени, на Бг~ъ гд\сь, тропа'рь воскр\снъ два'жды. Сла'ва, _о=тц_е'въ: В_е'лiя вjь'ры: И= ны'нjь, бг~оро'диченъ: Вся^ па'че смы'сла: По каfi'смахъ сjьда'льны воскр\сны съ бг~оро'дичны и='хъ. И= чте'нiе во _е=v\глiи толково'мъ: недjь'ля пред\ъ рж\ство'мъ хр\сто'вымъ, _е='же w\т матfе'а: Кни'га родства` i=и~са хр\ста`: Полv"еле'й и= тропари`: А='гг~льскiй собо'ръ: _е=ктенiа`: и= сjьда'ленъ _о=тц_е'въ, гла'съ и~: А=враа'ма, i=саа'ка же и= i=а'кwва: Сла'ва, и= ны'нjь, бг~оро'диченъ: Бл~года'рственное похвале'нiе: и= чте'мъ _е=v\глiе воскр\сно, ря'дъ. Степ_е'нна, и= прокi'менъ гла'са. Вся'кое дыха'нiе: _Е=v\глiе воскр\сно: и= Воскр\снiе хр\сто'во: По н~-мъ _псалмjь` стiхи'ра воскр\сна. Канw'нъ воскр\снъ со i=рмосо'мъ на д~, и= кр\стовоскре'сенъ на в~, и= бц\ды на в~, и= _о=тц_е'въ на s~, гла'съ s~. Катава'сiа: Хр\сто'съ ражда'ется: По г~-й пjь'сни, v=пакои`, гла'съ и~: и= чте'нiе. По s~-й пjь'сни, конда'къ, гла'съ s~: Рукопи'саннагw w='браза: Пи'санъ въ недjь'лю ст~ы'хъ пра'_от_ецъ. По f~-й пjь'сни, свjьти'ленъ воскр\снъ. Сла'ва, _о=тц_е'въ: И= ны'нjь, бг~оро'диченъ: На хвали'техъ стiхи^ры воскр\сны г~, и= а=нато'лiевъ а~, и= _о=тц_е'въ д~, гла'съ _е~. Подо'бенъ: Ра'дуйся: съ припjь'вы и='хъ: а~-й, Бл~гослове'нъ _е=си` гд\си бж~е _о=т_е'цъ на'шихъ: в~-й, JА='кw пра'веденъ _е=си`: Сла'ва, _о=тц_е'въ, гла'съ и~: Зако'нныхъ о_у=че'нiй сосло'вiе: И= ны'нjь: Пребл~гослове'нна _е=си`: Славосло'вiе вели'кое. По трист~о'мъ, тропа'рь воскр\снъ, _е=кт_енiи`, и= w\тпу'стъ. Стiхи'ру же _е=v\гльскую пое'мъ въ притво'рjь, и= ча'съ а~- й, и= соверше'нный w\тпу'стъ. На лiтургi'и, бл~ж_е'нна гла'са, на s~: и= _о=тц_е'въ, пjь'снь г~, на д~. По вхо'дjь, тропа'рь воскр\снъ, и= _о=тц_е'въ. Сла'ва, и= ны'нjь, конда'къ _о=тц_е'въ: Прокi'менъ, гла'съ д~. Пjь'снь _о=тц_е'въ: Бл~гослове'нъ _е=си` гд\си бж~е _о=т_е'цъ на'шихъ: А=по'столъ ко _е=вре'_емъ, зача'ло тк~и: Вjь'рою прiи'де а=враа'мъ: _Е=v\глiе матfе'а, зача'ло а~: Кни'га родства` i=и~са хр\ста`: Ря'дъ же недjь'ли w=ставля'ется. Прича'стенъ: Хвали'те гд\са: Другi'й, Ра'дуйтеся:

Перейти на этот же день в Календарь

Подробнее о формате текста HIP, в котором представлен Месяцеслов
Не отображается церковно-славянский шрифт?Выбор  

«««  Декабрь 2021  »»»
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Назначить дату:


Наши партнеры:
Древний вестготский (испано-мосарабский) календарь
www.Toletanus.ru

Контекстные теги: Православный календарь 2023, церковный календарь, православные праздники, церковные праздники, двунадесятые праздники 2023, посты, месяцеслов, богослужение, богослужебные указания 2023, тропари, кондаки

Реклама:

Спонсоры:

Яндекс.Метрика

Православный Месяцеслов Online, вер. 3.99g.
Разработка и Copyright © 1998-2002, 2003-2018, E.C. Labs.,
Православное Литургическое Содружество

При использовании материалов Месяцеслова ссылка на сайт обязательна.

Спонсоры: