Главная День Год Составить Пасхалия Месяцеслов Поиск Настройки Справка In english
Православный календарь -» Месяцеслов Типикона

Сегодня Завтра Предыдущий день Следующий день

Четверг, 30 Декабря 2021 года (17 Декабря 2021 по ст.ст.)
Седмица 28-я по Пятидесятнице, Глас вторый

з~_i. Ст~а'гw пр\оро'ка данiи'ла : и= ст~ы'хъ трiе'хъ _о=трокw'въ: а=на'нiи, а=за'рiи и= мiсаи'ла .

Стiхи^ры пр\оро'ка ч~, гла'съ д~. Подо'бенъ: JА='кw до'бля: И= _о=трокw'въ г~, гла'съ то'йже, Подо'бенъ: Да'лъ _е=си` зна'менiе: Сла'ва, пр\оро'ка, гла'съ в~: Дх~о'внw на'съ вjь'рнiи: И= ны'нjь, предпра'зднства, гла'съ то'йже: Прiиди'те вси` хр\сто'во рж\ство`: На стiхо'внjь _о=ктw'иха: Сла'ва, и= ны'нjь, гла'съ s~: Данiи'лъ му'жъ жела'нiй:

Тропа'рь, гла'съ в~:

Ве'лiя вjь'ры и=справле'нiя, во и=сто'чницjь пла'мене, jа='кw на водjь` о_у=покое'нiя, ст~i'и трiе` _о='троцы ра'довахуся. и= пр\оро'къ данiи'лъ львw'мъ па'стырь jа='кw _о=вца'мъ jа=вля'шеся. тjь'хъ мл~твами, хр\сте` бж~е, сп~си` ду'шы на'шя.

Сла'ва, и= ны'нjь, бг~оро'диченъ. На о_у='трени, на Бг~ъ гд\сь, тропа'рь два'жды. И= _о=бы^чныя каfi^смы: И= сjьда'льны _о=ктw'иха. И= чте'нiе. Канw'нъ _о=ктw'иха _е=ди'нъ. И= пр\оро'ка, гла'съ и~. И= _о=трокw'въ, гла'съ то'йже. По г~-й пjь'сни,

Конда'къ пр\оро'ка, гла'съ г~. Подо'бенъ: Дв~а дне'сь:

Просвjьти'вшееся дх~омъ чи'стое твое` се'рдце, пр\оро'чества бы'сть свjьтлjь'йшагw прiя'телище. зри'ши бо jа='кw настоя^щая дале'че су^щая, львы` о_у=кроти'лъ _е=си` вве'рженъ въ ро'въ. сегw` ра'ди тя`. почита'емъ, пр\оро'че бл~же'нне, данiи'ле сла'вне.

И= i='косъ и= сjьда'ленъ пр\оро'ка, гла'съ и~. Сла'ва, _о=трокw'въ, гла'съ то'йже. И= ны'нjь: Ра'дуйся престо'ле: По s~-й пjь'сни, конда'къ, гла'съ s~: Рукопи'саннагw w='браза не поче'тше: сегw` мц\са въ а~_i де'нь, въ недjь'лю пра'_отц_евъ. И= i='косъ, и= чте'мъ про'логъ. По f~-й пjь'сни, свjьти'ленъ _о=ктw'иха. Сла'ва, пр\оро'ка: И= ны'нjь, бг~оро'диченъ. На стiхо'внjь _о=ктw'иха. Сла'ва, и= ны'нjь, гла'съ s~: Мы'сленному сл~нцу пра'вды: На лiтургi'и бл~ж_е'нна, w\т канw'на пр\оро'ка, пjь'снь г~-я: и= _о=трокw'въ, пjь'снь s~-я. Прокi'менъ гла'съ д~: Ди'венъ бг~ъ во ст~ы'хъ свои'хъ: Стi'хъ: Въ цр~квахъ бл~гослови'те бг~а: А=по'столъ ко _е=вре'_емъ, зача'ло т~л: И=`же вjь'рою побjьди'ша: А=ллилу'iа, гла'съ д~: Воззва'ша пра'веднiи: _Е=v\глiе луки`, зача'ло _кс~в: Го'ре ва'мъ кни'жницы и= фарiсе'_е, jа='кw зи'ждете гро'бы пр\оро'кwвъ: Прича'стенъ: Ра'дуйтеся пра'веднiи:

<М\р> [[комм.] ] Подоба'етъ вjь'дати: а='ще случи'тся ст~а'гw пр\оро'ка данiи'ла, и= ст~ы'хъ трiе'хъ _о=трокw'въ, въ недjь'лю ст~ы'хъ пра'_от_ецъ. Пое'тся вослjь'дованiе и='хъ вку'пjь съ воскр\сною слу'жбою си'це:

На ма'лjьй вече'рни, на гд\си воззва'хъ, стiхи^ры воскр\сны и= бц\ды, по _о=бы'чаю. На вели'цjьй вече'рни, на Гд\си воззва'хъ, стiхи^ры воскр\сны г~, и= пра'_отц_евъ г~: и= пр\оро'ка данiи'ла в~, гла'съ д~. Подо'бенъ: JА='кw до'бля: И= _о=трокw'въ в~, гла'съ то'йже. Подо'бенъ: Да'лъ _е=си` зна'менiе: Сла'ва, пра'_отц_евъ, гла'съ s~: И='же пре'жде зако'на: И= ны'нjь, Бг~оро'диченъ а~-й, гла'са. Вхо'дъ, прокi'менъ дне`. На лiтi'и стiхи'ра хра'ма: и= пр\оро'ка данiи'ла, гла'съ д~: На пр\сто'лjь сjьдя'щаго: пи'санъ на Гд\си воззва'хъ, въ ряду` послjь'днiй, и= _о=трокw'въ, гла'съ то'йже: Словесе` прему'дрости твоея`: пи'санъ на Гд\си же воззва'хъ, послjь'днiй, и= гла'съ в~: Дх~о'внw на'съ вjь'рнiи: Сла'ва, пра'_отц_евъ, гла'съ а~: Луча'ми w=блиста'вшеся: И= ны'нjь, бг~оро'диченъ: Се` и=спо'лнися: На стiхо'внjь стiхи^ры воскр\сны. Сла'ва, пра'_отц_евъ, гла'съ г~: Пра'_отц_евъ собо'ръ: И= ны'нjь, пр\оро'ка, гла'съ s~: Данiи'лъ му'жъ жела'нiй: На бл~гослове'нiи хлjь'бwвъ тропа'рь: Бц\де дв~о: два'жды: и= пра'_отц_евъ _е=ди'ножды. и= Бу'ди и='мя гд\сне: три'жды. и= _псало'мъ л~г: Бл~гословлю` гд\са: и= чте'нiе въ посла'нiихъ а=п\сльскихъ. [зри`] А= и=дjь'же бдjь'нiя не быва'етъ, На повече'рiи, по досто'йно и= по трист~о'мъ конда'къ ст~ы'хъ пра'_отц_евъ. На о_у='трени, на Бг~ъ гд\сь: тропа'рь воскр\снъ, два'жды. Сла'ва, _о=трокw'въ: И= ны'нjь, пра'_о=тц_евъ. По каfi'смахъ сjьда'льны воскр\сны, съ бг~оро'дичны и='хъ, и= чте'нiе во _е=v\глiи толково'мъ, недjь'ля ря'дъ. По полv"еле'и, тропари`: А='гг~льскiй собо'ръ: v=пакои` гла'са, и= сjьда'ленъ пра'_отц_евъ, и= чте'нiе во _е=v\глiи, недjь'ля ст~ы'хъ пра'_от_ецъ. Степ_е'нна и= прокi'менъ гла'са, _е=v\глiе воскр\сно, _псало'мъ н~, стiхи'ра воскр\сна, и= прw'чая. Канw'нъ воскр\снъ со i=рмосо'мъ на д~: Пр\оро'ка и= _о=трокw'въ _о='ба канw'на на s~: и= пое'мъ въ ко'ейждо пjь'сни, пр\оро'ка три` тропаря`, бг~оро'диченъ w=ставля'ется, и= _о=трокw'въ пе'рвыя стiхи` два` за _е=ди'нъ. Та'же тропа'рь _е=ди'нъ, и= бг~оро'диченъ, и= пра'_отц_евъ на д~. И= держи'мъ стiхw'въ в~_i, кромjь` Сла'ва, и= ны'нjь: всjь'хъ же на д~_i. Катава'сiа: Хр\сто'съ ражда'ется: По г~-й пjь'сни, конда'къ и= i='косъ пр\оро'ка, и= сjьда'ленъ _е=гw`. Сла'ва, _о=трокw'въ: И= ны'нjь, v=пакои` пра'_отц_евъ, и= чте'нiе. По s~-й пjь'сни, конда'къ и= i='косъ пра'_отц_евъ: и= чте'мъ про'логъ. По f~-й пjь'сни, свjьти'ленъ воскр\снъ, и= пра'_отц_евъ. Сла'ва, пр\оро'ка: И= ны'нjь: Сл~нце вели'кое: На хвали'техъ, стiхи^ры воскр\сны д~: и= ст~ы'хъ пра'_отцевъ на д~, съ припjь'вы: а~-й, Бл~гослове'нъ _е=си` гд\си: в~-й, JА='кw пра'веденъ _е=си`: Сла'ва, пра'_отц_евъ, гла'съ з~: Прiиди'те вси` вjь'рнw торжеству'емъ: И= ны'нjь: Пребл~гослове'нна _е=си`: Славосло'вiе вели'кое. По трист~о'мъ тропа'рь воскр\снъ, _е=кт_енiи`, и= w\тпу'стъ, и= _о=бы'чное и=схожде'нiе. Сла'ва, и= ны'нjь: стiхи'ра _е=v\гльская, и= ча'съ а~-й. На а~-мъ часjь`, тропа'рь воскр\снъ. Сла'ва, пра'_отц_евъ: И= ны'нjь, бг~оро'диченъ часw'въ. По трист~о'мъ, конда'къ пра'_отц_евъ, и= прw'чая: и= соверше'нный w\тпу'стъ. На г~-мъ часjь`, тропа'рь воскр\снъ. Сла'ва, пр\оро'ка: И= ны'нjь бг~оро'диченъ часw'въ. По _О='ч~е на'шъ, конда'къ пра'_отц_евъ. На лiтургi'и, бл~ж_е'нна гла'са на д~, и= пра'_отц_евъ пjь'снь г~ на д~, и= пр\оро'ка пjь'снь s~ на д~. По вхо'дjь тропа'рь воскр\снъ, та'же ст~ы'хъ. Сла'ва, конда'къ пр\оро'ка: И= ны'нjь, пра'_отц_евъ. Прокi'менъ, пjь'снь _о=тц_е'въ, и= ст~ы'хъ. А=по'столъ и= _е=v\глiе недjь'ли пра'_отц_евъ, и= ст~ы'хъ: Ря'дъ же недjь'ли w=ставля'ется. Прича'стенъ: Хвали'те гд\са: Другi'й, Ра'дуйтеся:

[зри`] [[комм.] ] Си'це пое'мъ слу'жбу и= вели'кагw ст~а'гw пра'зднуемагw, а='ще случи'тся въ сiю` недjь'лю: то'кмw по полv"еле'и, И= ны'нjь, сjьда'ленъ пра'_от_ецъ. На лiтургi'и прокi'менъ пра'_отц_евъ, и= ст~а'гw: и= вся` слу'жба, jа='коже пре'жде jа=вле'но _е='сть.

Перейти на этот же день в Календарь

Подробнее о формате текста HIP, в котором представлен Месяцеслов
Не отображается церковно-славянский шрифт?Выбор  

«««  Декабрь 2021  »»»
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Назначить дату:


Наши партнеры:
Древний вестготский (испано-мосарабский) календарь
www.Toletanus.ru

Контекстные теги: Православный календарь 2023, церковный календарь, православные праздники, церковные праздники, двунадесятые праздники 2023, посты, месяцеслов, богослужение, богослужебные указания 2023, тропари, кондаки

Реклама:

Спонсоры:

Яндекс.Метрика

Православный Месяцеслов Online, вер. 3.99g.
Разработка и Copyright © 1998-2002, 2003-2018, E.C. Labs.,
Православное Литургическое Содружество

При использовании материалов Месяцеслова ссылка на сайт обязательна.

Спонсоры: