Главная День Год Составить Пасхалия Месяцеслов Поиск Настройки Справка In english
Православный календарь -» Месяцеслов Типикона

Сегодня Завтра Предыдущий день Следующий день

Вторник, 3 Июня 2008 года (21 Мая 2008 по ст.ст.)
Седмица 6-я по Пасхе, Глас пятый

к~а. Ст~ы'хъ вели'кихъ царе'й и= равноап\слwвъ кwнстантi'на и= _е=ле'ны.

Ве'черъ, по _о=бы'чномъ _псалмjь`, пое'мъ: Бл~же'нъ му'жъ, а~-й а=нтiфw'нъ. На Гд\си воззва'хъ, стiхи^ры пра'здника г~: и= ст~ы'хъ _е~, гла'съ д~. Подо'бенъ: Да'лъ _е=си` зна'менiе: Сла'ва, гла'съ в~: Бога'тыхъ дарw'въ: И= ны'нjь, пра'здника, и=ли` бг~оро'диченъ. Вхо'дъ. прокi'менъ дне`: и= чт_е'нiя ст~ы'хъ: Ца'рствъ тре'тiихъ: Ста` соломо'нъ пред\ъ лице'мъ же'ртвенника гд\сня: Пр\оро'чества и=са'iина: Да возра'дуется душа` моя` w= гд\сjь: Пр\оро'чества и=са'iина же: Свjьти'ся, свjьти'ся i=ер\сли'ме: На лiтi'и стiхи'ра хра'ма: и= ст~ы'хъ, гла'съ а~. Сла'ва, гла'съ _е~: Це'рковь дне'сь о_у=краси'вшися: И= ны'нjь, пра'здника, и=ли` бг~оро'диченъ. На стiхо'внjь стiхи^ры, гла'съ в~. Подо'бенъ: _Е=гда` w\т дре'ва: съ припjь'вы: а~-й припjь'въ: Вознесо'хъ и=збра'ннаго w\т люде'й мои'хъ: в~-й: Сегw` ра'ди пома'за тя` бж~е бг~ъ тво'й _е=ле'емъ ра'дости: Сла'ва, гла'съ и~: Свjь'тъ пресвjь'тлый: И= ны'нjь, пра'здника.

Тропа'рь, гла'съ и~:

Кр\ста` твоегw` w='бразъ на нб~си` ви'дjьвъ, и= jа='коже па'vелъ зва'нiе не w\т человjь^къ прiе'мъ, въ царjь'хъ а=п\слъ тво'й гд\си, ца'рствующiй гра'дъ въ руцjь` твое'й положи`: _е=го'же сп~са'й всегда` въ ми'рjь, мл~твами бц\ды, _е=ди'не чл~вjьколю'бче.

На о_у='трени, на Бг~ъ гд\сь, тропа'рь пра'здника, два'жды: Сла'ва, ст~ы'хъ: И= ны'нjь, пра'здника. По а~-й каfi'смjь сjьда'ленъ, гла'съ г~, два'жды: Сла'ва, и= ны'нjь, пра'здника, и=ли` бг~оро'диченъ. По в~-й каfi'смjь сjьда'ленъ, гла'съ s~, два'жды: Сла'ва, и= ны'нjь, пра'здника. По полv"еле'и сjьда'ленъ, гла'съ д~, два'жды: Сла'ва, и= ны'нjь, пра'здника. Степ_е'нна, а~-й а=нтiфw'нъ д~-гw гла'са. Прокi'менъ, гла'съ д~: Вознесо'хъ и=збра'ннаго w\т люде'й мои'хъ: Стi'хъ: Сегw` ра'ди пома'за тя` бж~е бг~ъ тво'й: Вся'кое дыха'нiе: _Е=v\глiе i=wа'нна, зача'ло л~s. По н~-мъ _псалмjь`, Сла'ва, Мл~твами бг~овjьнча'нныхъ царе'й: И= ны'нjь, Мл~твами бц\ды: Та'же, Поми'луй мя` бж~е: Посе'мъ стiхи'ра: Бл~гочести'ваго кwнстантi'на: и=щи` на лiтi'и. Канw'нъ пра'здника на s~: и= ст~ы'хъ на и~, гла'съ и~. Катава'сiа пра'здника: и=ли`: W\тве'рзу о_у=ста` моя^: По г~-й пjь'сни, конда'къ и= i='косъ пра'здника: та'же сjьда'ленъ ст~ы'хъ, гла'съ и~, два'жды: Сла'ва, и= ны'нjь, пра'здника. По s~-й пjь'сни,

Конда'къ, гла'съ г~. Подо'бенъ: Дв~а дне'сь:

Кwнстантi'нъ дне'сь съ ма'терiю _е=ле'ною кр\стъ jа=вля'ютъ, всеч\стно'е дре'во, всjь'хъ о_у='бw i=уде'wвъ посрамле'нiе су'ще, _о=ру'жiе же на проти^вныя вjь'рныхъ царе'й: на'съ бо ра'ди jа=ви'ся зна'менiе ве'лiе, и= во бранjь'хъ гро'зное.

И= i='косъ. По f~-й пjь'сни, свjьти'ленъ ст~ы'хъ. Сла'ва, и='нъ: И= ны'нjь, пра'здника, и=ли` бг~оро'диченъ. На хвали'техъ стiхи^ры пра'здника г~: и= ст~ы'хъ г~, гла'съ и~. Подо'бенъ: _W пресла'внагw чудесе`! Сла'ва, гла'съ и~. Цр~ь царе'й, и= бг~ъ: И= ны'нjь, пра'здника. Славосло'вiе вели'кое. _Е=кт_енiи`, и= w\тпу'стъ. На лiтургi'и, бл~ж_е'нна пра'здника, пjь'снь рядова'я: и= ст~ы'хъ, пjь'снь s~, на д~. Прокi'менъ, гла'съ и~. Во всю` зе'млю: Стi'хъ: Нб~са` повjь'даютъ сла'ву бж~iю: А=по'столъ къ гала'тwмъ, зача'ло г~. А='ще же пятидеся'тница, а=по'столъ дjья'нiй, зача'ло м~f. А=ллилу'iа, гла'съ а~: Вознесо'хъ и=збра'ннаго w\т люде'й мои'хъ. Стi'хъ: Гд\си си'лою твое'ю возвесели'тся цр~ь: _Е=v\глiе i=wа'нна, зача'ло л~_е, w\т полу`. Прича'стенъ: Во всю` зе'млю:

[зри`] Вjь'стно бу'ди, а='ще случи'тся па'мять ст~а'гw цр~я` кwнстантi'на въ четверто'къ вознесе'нiя, и=ли` въ недjь'лю з~-ю ст~ы'хъ _о=т_е'цъ, слу'жбу _е=гw` пjь'ти jа='коже i=wа'нну бг~осло'ву по тjь^мже глава'мъ.

Въ то'йже де'нь пра'зднуемъ срjь'тенiе чудотво'рныя i=кw'ны прест~ы'я бц\ды влади'мiрскiя.

Тропа'рь, гла'съ д~:

Дне'сь свjь'тлw красу'ется сла'внjьйшiй гра'дъ москва`, jа='кw зарю` со'лнечную воспрiе'мши вл\дчце, чудотво'рную твою` i=кw'ну, къ не'йже ны'нjь мы` притека'юще, и= моля'щеся тебjь`, взыва'емъ си'це: пречу'дная вл\дчце бц\де, моли'ся и=з\ъ тебе` воплоще'нному хр\сту` бг~у на'шему, да и=зба'витъ гра'дъ се'й, и= вся^ гра'ды и= страны^ хрiстiа^нскiя невреди'мы w\т всjь'хъ навjь^тъ вра'жiихъ, и= сп~се'тъ ду'шы на'шя jа='кw милосе'рдъ.

Конда'къ, гла'съ и~:

Взбра'нной воево'дjь побjьди'т_ельная, jа='кw и=зба'вльшеся w\т sлы'хъ прише'ствiемъ твоегw` честна'гw w='браза, вл\дчце бц\де, свjь'тлw сотворя'емъ празднество` срjь'тенiя твоегw`, и= _о=бы'чнw зове'мъ ти`: ра'дуйся невjь'сто неневjь'стная.

Въ то'йже де'нь па'мять ст~а'гw бл~говjь'рнагw кн~зя кwнстантi'на и= ча^дъ _е=гw`, мiхаи'ла и= fео'дwра, му'ромскихъ чудотво'рц_евъ.

Собо'ръ и='хъ соверша'ется въ му'ромjь.

Тропа'рь, гла'съ д~:

Кwнстантi'нъ дне'сь ве'селw ликовству'етъ, предстоя` пр\сто'лу ст~ы'я тр\оцы, ви'дя _о=те'чествiе свое` ма'стiю дх~о'вною сiя'ющее: _е=му'же послjь'доваша, мiхаи'лъ и= fео'дwръ, сы'нове _е=гw`, и= мо'лятся вси` трiе` вку'пjь w= душа'хъ на'шихъ.

Конда'къ, гла'съ и~. Подо'бенъ: Взбра'нной:

И=зря'дному воево'дjь, и= правовjь'рному кн~зю кwнстантi'ну, съ сыно'ма _е=гw` вку'пjь, _о=те'чество _е=гw` хва'лящися вопiе'тъ, и=мjь'ющее _е=го` нача'льника и= засту'пника, jа='кw и=зба'вльшееся и='мъ w\т пре'лести и= скве'рны i='дwльскiя. сегw` ра'ди вопiе'мъ _е=му` си'це: ра'дуйся кн~же кwнстантi'не пребл~же'нне.

Перейти на этот же день в Календарь

Подробнее о формате текста HIP, в котором представлен Месяцеслов
Не отображается церковно-славянский шрифт?Выбор  

«««  Июнь 2008  »»»
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      

Назначить дату:


Наши партнеры:
Древний вестготский (испано-мосарабский) календарь
www.Toletanus.ru

Контекстные теги: Православный календарь 2024, церковный календарь, православные праздники, церковные праздники, двунадесятые праздники 2024, посты, месяцеслов, богослужение, богослужебные указания 2024, тропари, кондаки

Реклама:

Спонсоры:

Яндекс.Метрика

Православный Месяцеслов Online, вер. 3.99g.
Разработка и Copyright © 1998-2002, 2003-2018, E.C. Labs.,
Православное Литургическое Содружество

При использовании материалов Месяцеслова ссылка на сайт обязательна.

Спонсоры: