Главная День Год Составить Пасхалия Месяцеслов Поиск Настройки Справка In english
Православный календарь -» Месяцеслов Типикона

Сегодня Завтра Предыдущий день Следующий день

Понедельник, 28 Августа 2006 года (15 Августа 2006 по ст.ст.)
Седмица 12-я по Пятидесятнице, Глас вторый

_е~_i. О_у=спе'нiе прест~ы'я сла'вныя вл\дчцы на'шея бц\ды, и= приснодв~ы мр~i'и.

На ма'лjьй вече'рни, на Гд\си воззва'хъ, стiхи^ры на д~, гла'съ а~. Подо'бенъ: Нб\сныхъ чинw'въ: Сла'ва, и= ны'нjь, гла'съ s~: Прiиди'те всемi'рное о_у=спе'нiе: Прокi'менъ дне`. На стiхо'внjь стiхи^ры, гла'съ в~. Подо'бенъ: До'ме _е=vфра'fовъ: Припjь'въ: Воскр\сни` гд\си въ поко'й тво'й: Вторы'й: Кля'тся гд\сь дв~ду: Сла'ва, и= ны'нjь, гла'съ то'йже: Дв_е'ри нб\сныя:

Тропа'рь, гла'съ а~:

Въ рж\ствjь` дв~ство сохрани'ла _е=си`, во о_у=спе'нiи мi'ра не w=ста'вила _е=си` бц\де: преста'вилася _е=си` къ животу`, мт~и су'щи живота`, и= мл~твами твои'ми и=збавля'еши w\т сме'рти ду'шы на'шя.

_Е=ктенiа` ма'лая. и= w\тпу'стъ. На вели'цjьй вече'рни, пое'мъ: Бл~же'нъ му'жъ: а~-й а=нтiфw'нъ. На Гд\си воззва'хъ, стiхи^ры на и~, гла'съ а~. Сла'ва, и= ны'нjь, гла'съ то'йже: Бг~онача'льнымъ манове'нiемъ: Вхо'дъ. Прокi'менъ дне`. Чт_е'нiя г~: а~-е, Бытiя`: И=зы'де i=а'кwвъ w\т студенца` кля'твеннагw: в~-е, Пр\оро'чества i=езекi'илева: Та'кw глаго'летъ гд\сь, бу'детъ w\т дне` _о=сма'гw: г~-е, При'тчей: Прему'дрость созда` себjь` до'мъ: На лiтi'и стiхи^ры самогла'сны, гла'съ а~. Сла'ва, гла'съ _е~: Прiиди'те празднолю'бныхъ собо'ръ: И= ны'нjь, гла'съ то'йже: Воспо'йте лю'дiе: На стiхо'внjь стiхи^ры самогла'сны, гла'съ д~. Припjь'въ: Воскр\сни` гд\си въ поко'й тво'й: в~-й, Кля'тся гд\сь дв~ду и='стиною: Сла'ва, и= ны'нjь, гла'съ то'йже: _Е=гда` и=зшла` _е=си` бц\де дв~о: На бл~гослове'нiи хлjь'бwвъ тропа'рь, гла'съ а~: Въ рж\ствjь` дв~ство сохрани'ла _е=си`: три'жды, пи'санъ на ма'лjьй вече'рни. и= Бу'ди и='мя гд\сне: съ пjь'нiемъ, три'жды: и= _псало'мъ: Бл~гословлю` гд\са: до Не лиша'тся вся'кагw бл~га. и= чте'нiе. На о_у='трени, на Бг~ъ гд\сь, тропа'рь пра'здника, три'жды. И= _о=бы^чныя каfi^смы, и= сjьда'льны пра'здника, и= чте'нiе. и= даю'тся свjьщы` бра'тiи. По полv"еле'и сjьда'ленъ, гла'съ д~: Возопi'й дв~де: Сла'ва, и= ны'нjь, то'йже: и= чте'нiе. Степ_е'нна, а~-й а=нтiфw'нъ д~-гw гла'са. Прокi'менъ, гла'съ д~: Помяну` и='мя твое`: Стi'хъ: Слы'ши дщи` и= ви'ждь: Вся'кое дыха'нiе: _Е=v\глiе луки`, зача'ло д~: Воста'вши мр~iа'мъ: По н~-мъ _псалмjь` стiхи'ра, гла'съ s~: _Е=гда` преставле'нiе: Канw'на два`: _Е=ди'нъ, гла'съ а~, кv'ръ космы`. Другi'й, гла'съ д~, кv'ръ i=wа'нна. I=рмосы` а~-гw и= в~-гw канw'на, по два'жды. Тропари` _о=бою` канw'нwвъ, на в~_i. Катава'сiа, кi'йждо ли'къ сво'й i=рмо'съ. По г~-й пjь'сни, v=пакои`, гла'съ и~: Бл~жи'мъ тя` вси` ро'ди бц\де дв~о: По s~-й пjь'сни,

Конда'къ, гла'съ в~:

Въ мл~твахъ неусыпа'ющую бц\ду, и= въ предста'тельствахъ непрело'жное о_у=пова'нiе, гро'бъ и= о_у=мерщле'нiе не о_у=держа'ста: jа='коже бо живота` мт~рь, къ животу` преста'ви, во о_у=тро'бу всели'выйся приснодв~ственную.

И= i='косъ, и= чте'мъ про'логъ. На f~-й пjь'сни, па'ки вжига'ютъ свjьщы` бра'тiя. Ч\стнjь'йшую не пое'мъ, но пое'мъ припjь'вы пра'здника. По f~-й пjь'сни, свjьти'ленъ пра'здника: А=п\сли w\т кон_е'цъ: три'жды. На хвали'техъ стiхи^ры на д~, гла'съ д~. Подо'бенъ: JА='кw до'бля: Сла'ва, и= ны'нjь, гла'съ s~: На безсме'ртное твое` о_у=спе'нiе: Славосло'вiе вели'кое и= w\тпу'стъ. и= дае'тся _е=ле'й w\т канди'ла прест~ы'я бц\ды, jа='коже предрече'ся септе'мврiа въ к~s-й де'нь. и= ча'съ пе'рвый, и= коне'чный w\тпу'стъ. На лiтургi'и, бл~ж_е'нна а~-гw канw'на, пjь'снь г~-я, на д~: и= втора'гw канw'на, пjь'снь s~-я на д~. По вхо'дjь тропа'рь пра'здника. Сла'ва, и= ны'нjь, конда'къ. Прокi'менъ, гла'съ г~, пjь'снь бц\ды: Вели'читъ душа` моя` гд\са: Стi'хъ: JА='кw призрjь` на смире'нiе рабы` своея`: А=по'столъ къ фiлiпписi'_емъ, зача'ло с~м: Сiе` да му'дрствуется въ ва'съ: А=ллилу'iа, гла'съ в~: Воскр\сни` гд\си въ поко'й тво'й: Стi'хъ: Кля'тся гд\сь дв~ду и='стиною: _Е=v\глiе луки`, зача'ло н~д: Вни'де i=и~съ въ ве'сь нjь'кую: За Досто'йно пое'мъ i=рмо'съ: Побjьжда'ются: и= до w\тда'нiя. Прича'стенъ: Ча'шу сп~се'нiя прiиму`: На трапе'зjь о_у=тjьше'нiе бра'тiи. А='ще ли бу'детъ пра'здникъ се'й въ сре'ду и=ли` въ пято'къ, разрjьша'емъ то'чiю на ры'бу и= вiно`. А='ще ли же въ понедjь'льникъ, и= мiря'не разрjьша'ютъ на мя'со, и= сы'ры, и= jа='ица: мона'си же то'чiю на ры'бу и= вiно`. Пра'зднуется же о_у='бw се'й пра'здникъ де'вять дне'й.

<М\р> [[комм.]] Подоба'етъ вjь'дати, а='ще случи'тся пра'здникъ прест~ы'я бц\ды о_у=спе'нiя въ недjь'лю:

Въ суббw'ту на ма'лjьй вече'рни, на Гд\си воззва'хъ, стiхи^ры воскр\сны гла'са на д~. Сла'ва, и= ны'нjь, пра'здника, На стiхо'внjь стiхи'ра воскр\сна _е=ди'на: и= пра'здника, стiхо'вна вели'кiя вече'рни, съ припjь'вы пра'здника. Сла'ва, и= ны'нjь, пра'здника. Тропа'рь воскр\снъ. Сла'ва, и= ны'нjь, пра'здника. _е=ктенiа` ма'лая, и= w\тпу'стъ. На вели'цjьй вече'рни, по _о=бы'чной каfi'смjь, на Гд\си воззва'хъ, стiхи^ры воскр\сны г~, и= а=нато'лiевъ _е=ди'нъ: и= пра'здника s~. Сла'ва, и= ны'нjь, пра'здника. Вхо'дъ, прокi'менъ дне`: и= чт_е'нiя г~, пра'здника. На лiтi'и стiхи^ры, и= Сла'ва, и= ны'нjь, пра'здника. На стiхо'внjь стiхи^ры воскр\сны. Сла'ва, и= ны'нjь, пра'здника. На бл~гослове'нiи хлjь'бwвъ, тропа'рь пра'здника, три'жды. и= чте'нiе въ посла'нiихъ: На о_у='трени, на Бг~ъ гд\сь, тропа'рь воскр\снъ, два'жды. Сла'ва, и= ны'нjь, пра'здника. По _о=бы'чныхъ каfi'смахъ, сjьда'льны воскр\сны, съ бг~оро'дичны и='хъ. и= чте'нiе во _е=v\глiи толково'мъ, недjь'ля рядова'я. Та'же полv"еле'й, и= тропари`: А='гг~льскiй собо'ръ: и= сjьда'льны вси` пра'здника, по _е=ди'ножды. и= чте'нiе пра'здника. Степ_е'нна гла'са. прокi'менъ, и= _е=v\глiе пра'здника. Та'же, Воскр\снiе хр\сто'во: _псало'мъ н~, и= цjьлова'нiе _е=v\глiа, по _о=бы'чаю. Посе'мъ, Сла'ва: Мл~твами бц\ды: И= ны'нjь, то'йже. стiхи'ра пра'здника. Канw'нъ воскр\снъ со i=рмосо'мъ на д~: и= бц\ды на два`: и= пра'здника _о='ба канw'на на и~. Катава'сiа, i=рмосы` пра'здника, _о=бои'хъ канw'нwвъ. По г~-й пjь'сни, конда'къ воскр\снъ, и= v=пакои` пра'здника, _е=ди'ножды. По s~-й пjь'сни, конда'къ и= i='косъ пра'здника. и= чте'мъ про'логъ. На f~-й пjь'сни, припjь'вы не пое'мъ, но Ч\стнjь'йшую: Свjьти'ленъ воскр\снъ. Сла'ва, и= ны'нjь, пра'здника: На хвали'техъ стiхи^ры воскр\сны д~: и= пра'здника д~, съ припjь'вы пра'здника. Сла'ва, пра'здника: И= ны'нjь: Пребл~гослове'нна _е=си`: и= Славосло'вiе вели'кое. трист~о'е, тропа'рь воскр\снъ то'чiю, _е=кт_енiи`, и= w\тпу'стъ. дае'тся же и= _е=ле'й w\т канди'ла пра'здника: та'же, стiхи'ра _е=v\гльская, и= w=глаше'нiе, и= _о=бы'чное и=схожде'нiе, и= ча'съ а~-й въ притво'рjь. На а~-мъ часjь`, тропа'рь воскр\снъ. Сла'ва, пра'здника: И= ны'нjь, бг~оро'диченъ часw'въ. По _О='ч~е на'шъ, конда'къ воскр\снъ и= w\тпу'стъ. Та'кожде и= на про'чихъ часjь'хъ тропа'рь воскр\снъ. Сла'ва, пра'здника: И= ны'нjь, бг~оро'диченъ часw'въ. Конда'къ пра'здника, и= воскр\снъ, глаго'лемъ премjьня'юще. На лiтургi'и, бл~ж_е'нна воскр\сна гла'са на s~: и= пра'здника пjь'снь г~, на д~. По вхо'дjь тропа'рь воскр\снъ, и= пра'здника. Сла'ва, конда'къ воскр\снъ. И= ны'нjь, пра'здника. Прокi'менъ, а=по'столъ, А=ллилу'iа, _е=v\глiе, и= прича'стенъ дне` и= пра'здника.

Перейти на этот же день в Календарь

Подробнее о формате текста HIP, в котором представлен Месяцеслов
Не отображается церковно-славянский шрифт?Выбор  

«««  Август 2006  »»»
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

Назначить дату:


Наши партнеры:
Древний вестготский (испано-мосарабский) календарь
www.Toletanus.ru

Контекстные теги: Православный календарь 2023, церковный календарь, православные праздники, церковные праздники, двунадесятые праздники 2023, посты, месяцеслов, богослужение, богослужебные указания 2023, тропари, кондаки

Реклама:

Спонсоры:

Яндекс.Метрика

Православный Месяцеслов Online, вер. 3.99g.
Разработка и Copyright © 1998-2002, 2003-2018, E.C. Labs.,
Православное Литургическое Содружество

При использовании материалов Месяцеслова ссылка на сайт обязательна.

Спонсоры: