Главная День Год Составить Пасхалия Месяцеслов Поиск Настройки Справка In english
Православный календарь -» Месяцеслов Типикона

Сегодня Завтра Предыдущий день Следующий день

Четверг, 27 Января 2022 года (14 Января 2022 по ст.ст.)
Седмица 32-я по Пятидесятнице, Глас шестый

д~_i. Прп\дбныхъ _о=т_е'цъ на'шихъ, въ сiна'и и= раi'fjь и=збiе'нныхъ.

Возслjь'дованiе ст~ы'хъ пое'тся въ г~_i-й де'нь.

И= па'мять преставле'нiя ст~ы'я равноап\сльныя нi'ны, просвjьти'тельницы гру'зiи.

[[комм.] ] Въ сi'й же де'нь w\тдае'тся пра'здникъ ст~ы'хъ бг~оявле'нiй: и= быва'етъ слу'жба вся` непремjь'ннw просвjьще'нiя, ве'черъ и= о_у='тро, кромjь` вхо'да и= паремi'й, и= полv"еле'а, и= на лiтургi'и а=нтiфw'нwвъ.

<М\р> [[комм.] ] Подоба'етъ вjь'дати, а='ще случи'тся w\тда'нiе бг~оявле'нiя въ недjь'лю, пре'жде мытаря` и= фарiсе'а:

Въ суббw'ту на ма'лjьй вече'рни, на Гд\си воззва'хъ, стiхи^ры воскр\сны. Сла'ва, и= ны'нjь, пра'здника. На стiхо'внjь стiхи'ра воскр\сна _е=ди'на, и= пра'здника стiхо'вна со стiхи` свои'ми вели'кiя вече'рни. Сла'ва, и= ны'нjь, пра'здника. Дне'сь хр\сто'съ: пи'санъ на хвали'техъ. На вели'цjьй вече'рни, по _о=бы'чной стiхоло'гiи, На Гд\си воззва'хъ, стiхи^ры воскр\сны, г~, и= а=нато'лiевъ а~: и= пра'здника s~: по_е'мыя на са'мый пра'здникъ. Сла'ва, пра'здника: И= ны'нjь, бг~оро'диченъ а~-й, гла'са. На лiтi'и стiхи^ры, и= Сла'ва, и= ны'нjь, пра'здника. На стiхо'внjь стiхи^ры воскр\сны: Сла'ва: и= ны'нjь, пра'здника. На бл~гослове'нiи хлjь'бwвъ тропа'рь, Бц\де дв~о: два'жды. и= пра'здника, _е=ди'ножды. и= чте'нiе въ посла'нiихъ а=п\сльскихъ. А='ще же нjь'сть бдjь'нiя, по Ны'нjь w\тпуща'еши, тропа'рь воскр\снъ: Сла'ва, и= ны'нjь, пра'здника. На повече'рiи, по досто'йно, и= по _О='ч~е на'шъ, конда'къ пра'здника. На о_у='трени, на Бг~ъ гд\сь, тропа'рь воскр\снъ два'жды: Сла'ва, и= ны'нjь, пра'здника. По каfi'смахъ сjьда'льны воскр\сны, съ бг~оро'дичны и='хъ. и= чте'нiе. Непоро'чны, и= тропари`: А='гг~льскiй собо'ръ: V=пакои` гла'са. Степ_е'нна и= прw'чая гла'са. Прокi'менъ, Вся'кое дыха'нiе: _Е=v\глiе воскр\сно. и= про'чее воскр\сно, и= до канw'на. Канw'нъ воскр\снъ, со i=рмосо'мъ на д~: бц\дjь, на два`: и= пра'здника _о='ба канw'на, на и~. Катава'сiа пра'здника. По г~-й пjь'сни, конда'къ пра'здника и= i='косъ: и= v=пакои` пра'здника. и= чте'нiе пра'здника. По s~-й пjь'сни, конда'къ и= i='косъ воскр\снъ, и= чте'мъ про'логъ. На f~-й пjь'сни, пое'мъ Ч\стнjь'йшую: Свjьти'ленъ воскр\снъ. Сла'ва, и= ны'нjь, пра'здника. На хвали'техъ стiхи^ры воскр\сны д~: и= пра'здника со сла'внымъ д~, съ припjь'вы и='хъ. Сла'ва, стiхи'ра _е=v\гльская. И= ны'нjь, Пребл~гослове'нна _е=си`: Славосло'вiе вели'кое. По трист~о'мъ тропа'рь воскр\снъ то'чiю. и= _е=кт_енiи`, и= w\тпу'стъ. и= w=глаше'нiе. и= и=схожде'нiе _о=бы'чное въ притво'ръ. и= ча'съ а~-й, и= коне'чный w\тпу'стъ. На часjь'хъ, тропа'рь воскр\снъ. Сла'ва, пра'здника: И= ны'нjь, бг~оро'диченъ часw'въ. По _О='ч~е на'шъ, конда'къ пра'здника, и= воскр\снъ, глаго'лемъ премjьня'юще. На лiтургi'и, бл~ж_е'нна гла'са, на s~: и= пра'здника пjь'снь f~-я, _о=бои'хъ канw'нwвъ на д~. По вхо'дjь тропа'рь воскр\снъ, и= пра'здника. Сла'ва, конда'къ воскр\снъ. И= ны'нjь, пра'здника. Прокi'менъ, а=по'столъ, и= _е=v\глiе недjь'ли ря'дъ. А=ллилу'iа, и= прича'стенъ пра'здника, и= дне`.

<М\р>[[комм.] ] Зри'мъ же и= сегw` о_у=каза'нiя: А='ще приспjь'етъ въ д~_i-й де'нь i=аннуа'рiа, недjь'ля w= мытари` и= фарiсе'и, на w\тда'нiе бг~оявле'нiя: Пое'мъ воскр\сно, и= трiw'ди и= пра'здника.

Въ суббw'ту ве'чера, на ма'лjьй вече'рни, стiхи^ры воскр\сны, на д~. Сла'ва, и= ны'нjь, бг~оро'диченъ а~-й гла'са, ма'лыя вече'рни. На стiхо'внjь, стiхи'ра _е=ди'на воскр\сна, и= пра'здника, стiхо'вна вели'кiя вече'рни, со стiхи` _е=я`. Сла'ва, и= ны'нjь, пра'здника: Дне'сь хр\сто'съ: пи'санъ на хвали'техъ. По трист~о'мъ тропа'рь воскр\снъ. Сла'ва, и= ны'нjь, пра'здника. _е=ктенiа` ма'лая. и= w\тпу'стъ. На вели'цjьй вече'рни, Бл~же'нъ му'жъ, каfi'сму всю`. На Гд\си воззва'хъ, стiхи^ры воскр\сны гла'са, г~: и= трiw'ди г~, со сла'внымъ: и= пра'здника д~, по_е'мыя на са'мый пра'здникъ. Сла'ва, пра'здника: И= ны'нjь, бг~оро'диченъ а~-й, гла'са. Вхо'дъ. прокi'менъ дне`. На лiтi'и стiхи^ры пра'здника: и= трiw'ди самогла'сенъ: Фарiсе'а велехва'льный гла'съ: Сла'ва, мытаря` и= фарiсе'а: И= ны'нjь, пра'здника. На стiхо'внjь стiхи^ры воскр\сны. Сла'ва, трiw'ди: И= ны'нjь, пра'здника. На бл~гослове'нiи хлjь'бwвъ тропа'рь, Бц\де дв~о, два'жды: и= пра'здника, _е=ди'ножды. и= чте'нiе. А='ще же нjь'сть бдjь'нiя, по Ны'нjь w\тпуща'еши, тропа'рь воскр\снъ. Сла'ва, и= ны'нjь, пра'здника. На повече'рiи, по досто'йно, по _О='ч~е на'шъ, конда'къ пра'здника. Сла'ва, и= ны'нjь, трiw'ди. На о_у='трени, на Бг~ъ гд\сь, тропа'рь воскр\снъ, два'жды. Сла'ва, и= ны'нjь, пра'здника. По каfi'смахъ сjьда'льны воскр\сны, съ бг~оро'дичны и='хъ. и= чте'нiе во _е=v\глiи толково'мъ: и= непоро'чны. v=пакои` гла'са, и= чте'нiе. степ_е'нна, и= прокi'менъ гла'са, и= _е=v\глiе воскр\сно. Воскр\снiе хр\сто'во: _псало'мъ н~. Сла'ва, Покая'нiя: И= ны'нjь, На сп~се'нiя ст_ези`: Та'же, Поми'луй мя` бж~е: и= Мно'ж_ества содjь'янныхъ: Канw'нъ воскр\снъ, со i=рмосо'мъ на д~: и= трiw'ди на д~: и= пра'здника _о='ба канw'на на s~. Катава'сiа пра'здника. По г~-й пjь'сни, конда'къ и= i='косъ, и= сjьда'ленъ трiw'ди. Сла'ва, и= ны'нjь, пра'здника. По s~-й пjь'сни конда'къ и= i='косъ пра'здника. На f~-й пjь'сни, пое'мъ Ч\стнjь'йшую: Свjьти'ленъ воскр\снъ. Сла'ва, трiw'ди: И= ны'нjь, пра'здника. На хвали'техъ стiхи^ры воскр\сны д~: и= пра'здника со сла'внымъ д~, съ припjь'вы и='хъ. Сла'ва, самогла'сенъ трiw'ди: И= ны'нjь, Пребл~гослове'нна _е=си` бц\де дв~о: Славосло'вiе вели'кое. По трист~о'мъ тропа'рь воскр\снъ то'чiю. _Е=кт_енiи`, и= w\тпу'стъ и= и=схожде'нiе въ притво'ръ. Сла'ва, и= ны'нjь, стiхи'ра _е=v\гльская. и= ча'съ а~-й, и= соверше'нный w\тпу'стъ. На а~-мъ часjь` тропа'рь воскр\снъ. Сла'ва, пра'здника: И= ны'нjь, бг~оро'диченъ часw'въ. По трист~о'мъ конда'къ трiw'ди. та'кожде и= на г~-мъ, и= на s~-мъ, и= на f~-мъ часjь'хъ глаго'лемъ тропари`. Кондаки' же пра'здника, и= трiw'ди, премjьня'юще глаго'лемъ. На лiтургi'и, бл~ж_е'нна гла'са, на д~: и= трiw'ди пjь'снь г~-я, на д~: и= пра'здника пjь'снь f~-я, на д~. Но вхо'дjь тропа'рь воскр\снъ, и= пра'здника. Сла'ва, конда'къ трiw'ди: И= ны'нjь, пра'здника. Прокi'менъ гла'са, и= пра'здника: А=по'столъ, и= _е=v\глiе дне`. Прича'стенъ, Хвали'те гд\са съ нб~съ: Другi'й, пра'здника.

Перейти на этот же день в Календарь

Подробнее о формате текста HIP, в котором представлен Месяцеслов
Не отображается церковно-славянский шрифт?Выбор  

«««  Январь 2022  »»»
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

Назначить дату:


Наши партнеры:
Древний вестготский (испано-мосарабский) календарь
www.Toletanus.ru

Контекстные теги: Православный календарь 2023, церковный календарь, православные праздники, церковные праздники, двунадесятые праздники 2023, посты, месяцеслов, богослужение, богослужебные указания 2023, тропари, кондаки

Реклама:

Спонсоры:

Яндекс.Метрика

Православный Месяцеслов Online, вер. 3.99g.
Разработка и Copyright © 1998-2002, 2003-2018, E.C. Labs.,
Православное Литургическое Содружество

При использовании материалов Месяцеслова ссылка на сайт обязательна.

Спонсоры: