Главная День Год Составить Пасхалия Месяцеслов Поиск Настройки Справка In english
Православный календарь -» Месяцеслов Типикона

Сегодня Завтра Предыдущий день Следующий день

Воскресенье, 26 Сентября 2021 года (13 Сентября 2021 по ст.ст.)
Неделя 14-я по Пятидесятнице, Глас пятый

г~_i. Па'мять w=бновле'нiй хра'ма ст~а'гw, хр\ста` и= бг~а на'шегw, воскр\снiя: И= предпра'зднство воздви'женiя ч\стна'гw и= животворя'щагw кр\ста`: И= ст~а'гw сщ~енномч~нка корни'лiа со'тника.

Ве'черъ, _о=бы'чная каfi'сма. На Гд\си воззва'хъ, стiхи^ры на s~: w=бновле'нiя, г~, гла'съ s~, самогла'сны: и= ст~а'гw, г~, гла'съ д~. Подо'бенъ: Да'лъ _е=си` зна'менiе: Сла'ва, w=бновле'нiя, гла'съ s~, самогла'сенъ: Па'мять w=бновле'нiй. И= ны'нjь, предпра'зднства, гла'съ то'йже: Дне'сь дре'во jа=ви'ся: [А='ще ли въ пято'къ ве'чера, И= ны'нjь, бг~оро'диченъ пе'рвый, настоя'щагw гла'са.] Вхо'дъ. Прокi'менъ дне`, чт_е'нiя г~, w=бновле'нiя: а~-е, Цр\ствъ тре'тiихъ: Ста` соломw'нъ: в~-е, При'тчей: Бг~ъ прему'дростiю: г~-е, При'тчей: Прему'дрость созда` себjь` до'мъ: и= _е=кт_енiи`. На стiхо'внjь стiхи^ры кр\ста`, гла'съ _е~, подо'бенъ: Ра'дуйся живоно'сный кр\сте: съ припjь'вы и='хъ. пе'рвый, Возноси'те гд\са бг~а на'шего: вторы'й, Бг~ъ же цр~ь на'шъ пре'жде вjь'ка: Сла'ва, w=бновле'нiя, гла'съ в~, самогла'сенъ: W=бновле'нiе соверша'юще, И= ны'нjь, предпра'зднства, гла'съ то'йже: Бж~е'ственное сокро'вище: По трист~о'мъ,

Тропа'рь w=бновле'нiя, гла'съ д~:

JА='коже вы'шнiя тве'рди бл~голjь'пiе, и= ни'жнюю споказа'лъ _е=си` красоту` ст~а'гw селе'нiя сла'вы твоея` гд\си, о_у=тверди` сiе` во вjь'къ вjь'ка, и= прiими` на^ша въ не'мъ непреста'ннw приноси^мая тебjь` мол_е'нiя бц\дею, всjь'хъ животе` и= воскр\снiе.

Сла'ва, мч~нка, гла'съ то'йже:

И= нра'вwмъ прича'стникъ, и= пр\сто'лwмъ намjь'стникъ а=п\слwмъ бы'въ, дjья'нiе w=брjь'лъ _е=си` бг~одохнове'нне, въ видjь'нiя восхо'дъ: сегw` ра'ди сло'во и='стины и=справля'я, и= вjь'ры ра'ди пострада'лъ _е=си` да'же до кро'ве, сщ~енномч~нче корни'лiе, моли` хр\ста` бг~а сп~сти'ся душа'мъ на'шымъ.

И= ны'нjь, предпра'зднства, гла'съ то'йже:

Животворя'щiй кр\стъ твоея` бл~гости, _е=го'же дарова'лъ _е=си` на'мъ недостw'йнымъ гд\си, тебjь` прино'симъ въ мл~тву: сп~си` i=мпера'тора, и= гра'дъ тво'й моля'щiйся, бц\дею _е=ди'не чл~вjьколю'бче.

И= w\тпу'стъ. На повече'рiи, по трист~о'мъ конда'къ w=бновле'нiя. На о_у='трени, на Бг~ъ гд\сь, тропа'рь w=бновле'нiя, два'жды: Сла'ва, ст~а'гw: И= ны'нjь, предпра'зднства: и= _о=бы^чныя каfi^смы. По а~-й каfi'смjь сjьда'ленъ w=бновле'нiя, гла'съ д~, подо'бенъ: Ско'рw предвари`: Вся^ просвjьти`: Сла'ва, и= ны'нjь, то'йже: и= чте'нiе. По в~-й каfi'смjь сjьда'ленъ, гла'съ и= подо'бенъ то'йже: Пра'зднственный дне'сь: Сла'ва, и= ны'нjь, то'йже: и= чте'нiе. Канw'ны г~: w=бновле'нiя, гла'съ д~, со i=рмо'сомъ на s~: и= предпра'зднства, гла'съ то'йже, на д~: и= ст~а'гw, гла'съ _е~, на д~. Катава'сiа, Кр\стъ начерта'въ: По г~-й пjь'сни,

Конда'къ w=бновле'нiя, гла'съ д~. Подо'бенъ: JА=ви'лся _е=си`:

Не'бо многосвjь'тлое цр~ковь показа'ся, вся^ просвjьща'ющая вjь^рныя. въ не'йже стоя'ще зове'мъ: се'й до'мъ о_у=тверди` гд\си.

И= сjьда'ленъ, гла'съ и~. Сла'ва, ст~а'гw, гла'съ д~: И= ны'нjь, предпра'зднства, гла'съ то'йже. По s~-й пjь'сни,

Конда'къ w=бновле'нiя, гла'съ в~. Подо'бенъ: Тв_е'рдыя:

W=бновле'нiя дх~а въ сердца'хъ, и= просвjьще'нiе вну'тр_еннимъ да'руй, вjь'рою соверша'ющымъ сщ~_е'нная w=бновл_е'нiя хра'ма до'му твоегw`, _е=му'же бл~говоли'лъ _е=си` созда'тися въ твое` бж~е'ственное и='мя, _е=ди'не во ст~ы'хъ прославля'емый.

И= i='косъ: и= про'логъ. По f~-й пjь'сни свjьти'ленъ w=бновле'нiя, подо'бенъ: Дх~омъ: Ю='же преч\стою кро'вiю: Сла'ва, и= ны'нjь, Свjьтода'тельными: На хвали'техъ стiхи^ры w=бновле'нiя на s~, гла'съ д~, подо'бенъ: Да'лъ _е=си` зна'менiе: Дне'сь бж~е'ственный и= сщ~е'нный: И='ны стiхи^ры, гла'съ а~, самогла'сны: W=бновля'йся, w=бновля'йся: Сла'ва, гла'съ г~, Къ себjь` восходи` человjь'че: И= ны'нjь, предпра'зднства, гла'съ то'йже: хр\сте` бж~е на'шъ: Славосло'вiе вели'кое. По трист~о'мъ, тропа'рь w=бновле'нiя: Сла'ва, ст~а'гw: И= ны'нjь, кр\ста`. _Е=кт_енiи`, и= w\тпу'стъ, и= ча'съ а~. На а~-мъ часjь`, тропа'рь w=бновле'нiя: Сла'ва, кр\ста`: И= ны'нjь, бг~оро'диченъ часw'въ. Кондаки` на часjь'хъ премjьня'юще глаго'лемъ. На лiтургi'и, бл~ж_е'нна w\т канw'на w=бновле'нiя, пjь'снь г~-я и= s~-я. По вхо'дjь тропа'рь w=бновле'нiя, и= кр\ста`, и= ст~а'гw. Сла'ва, и= ны'нjь, конда'къ w=бновле'нiя. Прокi'менъ, гла'съ д~: До'му твоему` подоба'етъ ст~ы'ня гд\си въ долготу` днi'й. Стi'хъ: Гд\сь воцр~и'ся, въ лjь'поту w=блече'ся. А=по'столъ ко _е=вре'_емъ, зача'ло т~з: Ст~а^я зва^нiя: А=ллилу'iа, гла'съ в~: W=снова^нiя _е=гw` на гора'хъ ст~ы'хъ. Стi'хъ: Пресла^вная глаго'лашася w= тебjь` гра'де бж~iй. _Е=v\глiе матfе'а, зача'ло _кс~з: Прiи'де i=и~съ во страны^ кесарi'и фiлi'пповы: Прича'стенъ: Гд\си возлюби'хъ бл~голjь'пiе до'му твоегw`, и= мjь'сто селе'нiя сла'вы твоея`. А=ллилу'iа, три'жды.

[зри`] Вjь'домw же бу'ди и= сiе`: А='ще случи'тся воздви'женiе ч\стна'гw кр\ста` въ недjь'лю: Въ суббw'ту же пред\ъ воздви'женiемъ, на лiтургi'и: Прокi'менъ, и= А=ллилу'iа w=бновле'нiя. _е=ди'нъ. Суббw'ты же прокi'менъ пред\ъ воздви'женiемъ w=ставля'ется. А=по'столъ, и= _е=v\глiе пре'жде w=бновле'нiя, и= пото'мъ суббw'ты пред\ъ воздви'женiемъ: Прича'стенъ w=бновле'нiя. Рядовы'й же а=по'столъ, и= _е=v\глiе вычита'емъ напреди`: Недjь'ли же пред\ъ воздви'женiемъ, чте'тся а=по'столъ, и= _е=v\глiе, въ мимоше'дшую недjь'лю.

<М\р> Подоба'етъ вjь'дати: JА='кw а='ще случи'тся w=бновле'нiе, г~_i де'нь въ недjь'лю, w=ставля'ется слу'жба ст~а'гw корни'лiа, и= пое'тся, _е=гда` разсу'дитъ _е=кклисiа'рхъ. Пое'тся же воскр\сна слу'жба со w=бновле'нiемъ: и= съ предпра'зднствомъ ч\стна'гw кр\ста`. На ма'лjьй вече'рни, стiхи^ры воскр\сны, и= бц\ды по _о=бы'чаю. Тропа'рь воскр\снъ. Сла'ва, и= ны'нjь, бг~оро'диченъ. На вели'цjьй вече'рни, Бл~же'нъ му'жъ, каfi'сма вся`. На гд\си воззва'хъ, стiхи^ры воскр\сны, г~: и= а=нато'лiевъ _е=ди'нъ. И= w=бновле'нiя, г~: и= кр\ста` г~, гла'съ _е~: Подо'бенъ: Ра'дуйся: пи'саны на стiхо'внjь. Сла'ва, w=бновле'нiя: И= ны'нjь, бг~оро'диченъ а~-й гла'са. Вхо'дъ: И= чт_е'нiя г~, w=бновле'нiя. На лiтi'и стiхи'ра хра'ма: И= w=бновле'нiя хвали^тныя. гла'съ а~: W=бновля'йся, w=бновля'йся: И= гла'са д~-гw: W=бновля'ется дне'сь: Гла'съ то'йже: Посреди` земли` возноси'ма: Сла'ва, гла'съ _е~: И='же въ нjь'дрjьхъ: И= ны'нjь, гла'съ s~: Дне'сь дре'во jа=ви'ся: На стiхо'внjь стiхи^ры воскр\сны гла'са. Сла'ва, гла'съ в~: W=бновле'нiе соверша'юще: И= ны'нjь, кр\ста`, гла'съ то'йже: Бж~е'ственное сокро'вище: На бл~гослове'нiи хлjь'бwвъ тропа'рь: Бц\де дв~о, два'жды. И= w=бновле'нiя _е=ди'ножды. И= чте'нiе въ посла'нiихъ а=п\сльскихъ. На о_у='трени, на Бг~ъ гд\сь, тропа'рь воскр\снъ, два'жды: Сла'ва, w=бновле'нiя: И= ны'нjь, кр\ста`. По каfi'смахъ сjьда'льны воскр\сны: Сла'ва, и= ны'нjь, w=бновле'нiя. [Бг~оро'дичны же w=ставля'ются.] И= чте'нiе во _е=v\глiи, недjь'ля пред\ъ воздви'женiемъ. По непоро'чныхъ v=пакои`: И= чте'мъ во _е=v\глiи недjь'лю рядову'ю. Степ_е'нны, и= прокi'менъ гла'са: Вся'кое дыха'нiе: _Е=v\глiе воскр\сное. Воскр\снiе хр\сто'во: и= _псало'мъ н~. Стiхи'ра воскр\сна. Канw'нъ воскр\снъ со i=рмосо'мъ на д~: бц\ды на в~: w=бновле'нiю на д~: и= кр\ста` на д~. Катава'сiа: Кр\стъ начерта'въ: По г~-й пjь'сни, конда'къ и= i='косъ w=бновле'нiя: И= сjьда'ленъ. Сла'ва, и= ны'нjь, кр\ста`: И= чте'нiе. По s~-й пjь'сни, конда'къ воскр\снъ: И= i='косъ. И= про'логъ. На f~-й пjь'сни, пое'мъ Ч\стнjь'йшую. Свjьти'ленъ воскр\снъ: Сла'ва, w=бновле'нiя: И= ны'нjь, кр\ста`. На хвали'техъ стiхи^ры воскр\сны, д~: И= w=бновле'нiя, гла'съ д~, подо'бенъ: Да'лъ _е=си` зна'менiе: двjь`. И= самогла'сны двjь`, гла'съ г~: Къ себjь` восходи` человjь'че: Другi'й, Хр\сте` бж~е на'шъ: Пе'рвый припjь'въ: До'му твоему` подоба'етъ ст~ы'ня гд\си въ долготу` днi'й. Другi'й: Гд\сь воцр~и'ся, въ лjь'поту w=блече'ся: Сла'ва, стiхи'ра _е=v\гльская. И= ны'нjь, Пребл~гослове'нна _е=си` бц\де дв~о: Славосло'вiе вели'кое. Тропа'рь воскр\снъ: И= _е=кт_енiи`. И= w\тпу'стъ: И= w=глаше'нiе. И= _о=бы'чное и=схожде'нiе въ притво'ръ. И= ча'съ а~-й. На часjь'хъ, тропа'рь воскр\снъ. Сла'ва, w=бновле'нiя: И= ны'нjь, бг~оро'диченъ часw'въ. По _О='ч~е на'шъ, конда'къ воскр\снъ, и= w=бновле'нiя, премjьня'юще глаго'лемъ. На лiтургi'и бл~ж_е'нна воскр\сна гла'са, на s~: И= w=бновле'нiя, пjь'снь г~-я, на д~. По вхо'дjь, тропа'рь воскр\снъ, и= w=бновле'нiя и= кр\ста`. Конда'къ воскр\снъ: Сла'ва, и= ны'нjь, w=бновле'нiя. Прокi'менъ, а=по'столъ, А=ллилу'iа, и= _е=v\глiе пре'жде недjь'ли пред\ъ воздви'женiемъ: И= ря'дъ под\ъ зача'ло: та'же w=бновле'нiя. Прича'стенъ, Хвали'те гд\са съ нб~съ: И= w=бновле'нiя.

Перейти на этот же день в Календарь

Подробнее о формате текста HIP, в котором представлен Месяцеслов
Не отображается церковно-славянский шрифт?Выбор  

«««  Сентябрь 2021  »»»
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   

Назначить дату:


Наши партнеры:
Древний вестготский (испано-мосарабский) календарь
www.Toletanus.ru

Контекстные теги: Православный календарь 2024, церковный календарь, православные праздники, церковные праздники, двунадесятые праздники 2024, посты, месяцеслов, богослужение, богослужебные указания 2024, тропари, кондаки

Реклама:

Спонсоры:

Яндекс.Метрика

Православный Месяцеслов Online, вер. 3.99g.
Разработка и Copyright © 1998-2002, 2003-2018, E.C. Labs.,
Православное Литургическое Содружество

При использовании материалов Месяцеслова ссылка на сайт обязательна.

Спонсоры: