Главная День Год Составить Пасхалия Месяцеслов Поиск Настройки Справка In english
Православный календарь -» Месяцеслов Типикона

Сегодня Завтра Предыдущий день Следующий день

Понедельник, 24 Января 2022 года (11 Января 2022 по ст.ст.)
Седмица 32-я по Пятидесятнице, Глас шестый

а~_i. Прп\дбнагw _о=тца` на'шегw fеодо'сiа, _о='бщихъ жи'тiй нача'льника.

Ве'черъ, пое'мъ, Бл~же'нъ му'жъ: а~ а=нтiфw'нъ. На Гд\си воззва'хъ, стiхи^ры на s~: гла'съ _е~. Подо'бенъ: Прп\дбне _о='тче: Сла'ва, гла'съ в~: Прп\дбне _о='тче, jа='кw гра'дъ: И= ны'нjь, пра'здника, гла'съ в~: Приклони'лъ _е=си`: Вхо'дъ, прокi'менъ дне`: чт_е'нiя г~, прп\дбнич_еская. На стiхо'внjь стiхи^ры пра'здника, гла'съ д~. Подо'бенъ: Да'лъ _е=си` зна'менiе: съ припjь'вы и='хъ. Сла'ва, гла'съ и~: Мона'хwвъ мно'ж_ества: И= ны'нjь, пра'здника, гла'съ то'йже: А='гг~льская вw'инства: По трист~о'мъ

Тропа'рь, гла'съ и~:

Сле'зъ твои'хъ тече'ньми пусты'ни безпло'дное воздjь'лалъ _е=си`, и= и=`же и=з\ъ глубины` воздыха'ньми, во сто` трудw'въ о_у=плодоноси'лъ _е=си`, и= бы'лъ _е=си` свjьти'льникъ вселе'ннjьй, сiя'я чудесы`, fеодо'сiе _о='тче на'шъ, моли` хр\ста` бг~а сп~сти'ся душа'мъ на'шымъ.

Сла'ва, и= ны'нjь, пра'здника, и= w\тпу'стъ. На о_у='трени, на Бг~ъ гд\сь, тропа'рь пра'здника два'жды. Сла'ва, ст~а'гw: И= ны'нjь, пра'здника: и= _о=бы^чныя каfi^смы, и= сjьда'льны пра'здника, и= чте'нiе. По полv"еле'и сjьда'ленъ ст~а'гw, гла'съ г~, два'жды. Сла'ва, и= ны'нjь, пра'здника: и= чте'нiе. Степе'нна, а~ и= а=нтiфw'нъ д~-гw гла'са. Прокi'менъ, гла'съ д~: Ч\стна` пред\ъ гд\семъ: Стi'хъ: Что` возда'мъ гд\севи: Вся'кое дыха'нiе: _Е=v\глiе луки`, зача'ло к~д. _псало'мъ н~. стiхи'ра, гла'съ s~. Прп\дбне _о='тче, во всю` зе'млю: Канw'нъ пра'здника в~-й, со i=рмосо'мъ на и~: и= ст~а'гw на s~. гла'съ в~. Катава'сiа пра'здника: Глубины` w\ткры'лъ _е='сть дно`: По г~-й пjь'сни, конда'къ и= i='косъ пра'здника: и= сjьда'ленъ ст~а'гw, гла'съ и~, два'жды. Сла'ва, и= ны'нjь, пра'здника: и= чте'нiе. По s~-й пjь'сни,

Конда'къ ст~а'гw, гла'съ и~. Подо'бенъ: Взбра'нной:

Насажде'нъ во дво'рjьхъ гд\са твоегw`, прп\дбными твои'ми добродjь'тельми краснw` процвjь'лъ _е=си`, и= о_у=мно'жилъ _е=си` ча^да твоя^ въ пусты'ни, сле'зъ твои'хъ ту'чами напая'_емая, стадонача'льниче бж~iй бж~е'ственныхъ дворw'въ. тjь'мже зове'мъ: ра'дуйся _о='тче fеодо'сiе.

И= i='косъ, и= чте'мъ про'логъ. По f~-й пjь'сни, свjьти'ленъ ст~а'гw, два'жды. Сла'ва, и= ны'нjь, пра'здника. На хвали'техъ стiхи^ры на д~, гла'съ _е~. Подо'бенъ: Ра'дуйся: Сла'ва, гла'съ в~: Добродjь'телей лjь'ствица: И= ны'нjь, пра'здника, гла'съ то'йже: Дне'сь хр\сто'съ славосло'вiе вели'кое. По трист~о'мъ, тропа'рь ст~а'гw. Сла'ва, и= ны'нjь, пра'здника. _Е=кт_енiи`, и= w\тпу'стъ, и= ча'съ а~-й. На а~-мъ часjь`, тропа'рь пра'здника. Сла'ва, ст~а'гw: И= ны'нjь, бг~оро'диченъ, часw'въ. По трист~о'мъ конда'къ пра'здника, и= ст~а'гw, глаго'лемъ премjьня'юще и= прw'чая: и= соверше'нный w\тпу'стъ. На лiтургi'и, бл~ж_е'нна w\т канw'на пра'здника, пjь'снь s~-я, на д~: и= ст~а'гw пjь'снь s~-я же, на д~. Прокi'менъ, гла'съ з~: Ч\стна` пред\ъ гд\семъ: Стi'хъ: Что` возда'мъ гд\севи: А=по'столъ къ корi'нfянwмъ, зача'ло р_о~s: Бг~ъ рекi'й и=з\ъ тьмы` свjь'ту возсiя'ти: А=ллилу'iа гла'съ s~: Бл~же'нъ му'жъ боя'йся гд\са: Стi'хъ: Си'льно на земли` бу'детъ сjь'мя _е=гw`: _Е=v\глiе матfе'а, зача'ло м~г: Вся^ мнjь` пр_едана` су'ть _о=ц~е'мъ мои'мъ: Прича'стенъ, Въ па'мять:

<М\р> [[комм.] ] Подоба'етъ вjь'дати w= се'мъ, ка'кw восхо'дитъ недjь'ля w= мытари` и= фарiсе'и.

Начина'ется о_у='бw мытаря` и= фарiсе'а i=аннуа'рiа въ а~_i число`, въ попра'зднствjь бг~оявле'нiя, на па'мять прп\дбнагw _о=тца` на'шегw fеодо'сiа, нисхо'дитъ же февруа'рiа по _е~_i число`. [зри`] Вjь'домо же бу'ди, jа='кw а='ще прилучи'тся недjь'ля, jа='же w= мытари` и= фарiсе'и, i=аннуа'рiа въ а~_i число`: и= прп\дбнагw fеодо'сiа пое'тся слу'жба, _е=гда` _е=кклисiа'рхъ разсу'дитъ во и=ны'й де'нь. Въ суббw'ту ве'чера, на ма'лjьй вече'рни, стiхи^ры воскр\сны, и= бц\ды, по _о=бы'чаю. На вели'цjьй вече'рни, пое'мъ, Бл~же'нъ му'жъ: каfi'сму всю`. На Гд\си воззва'хъ, стiхи^ры воскр\сны г~: и= а=нато'лiевъ а~: и= пра'здника г~, тогw` дне`: и= трiw'ди самогла'сны двjь`, повторя'юще а~-ю. Сла'ва, трiw'ди: И= ны'нjь, бг~оро'диченъ а~-й гла'са. Вхо'дъ. Прокi'менъ дне`. На лiтi'и, стiхи^ры пра'здника, тогw` дне` стiхw'вныя веч_е'рнiя и= о_у='тр_еннiя. Сла'ва, и= ны'нjь, трiw'ди, гла'съ г~. На стiхо'внjь стiхи^ры воскр\сны, по а=лфави'ту. Сла'ва, пра'здника: И= ны'нjь, трiw'ди. На бл~гослове'нiи хлjь'бwвъ тропа'рь: Бц\де дв~о, два'жды: и= пра'здника _е=ди'ножды, и= чте'нiе. [А='ще же нjь'сть бдjь'нiя, по Ны'нjь w\тпуща'еши, Тропа'рь воскр\снъ. Сла'ва, и= ны'нjь, пра'здника. На повече'рiи по досто'йно, и= по _О='ч~е на'шъ: конда'къ пра'здника. Сла'ва, и= ны'нjь, трiw'ди.] На о_у='трени, на Бг~ъ гд\сь, тропа'рь воскр\снъ два'жды. Сла'ва, и= ны'нjь, пра'здника. По каfi'смахъ сjьда'льны воскр\сны, съ бг~оро'дичны и='хъ. и= чте'нiе во _е=v\глiи толково'мъ, недjь'ля по креще'нiи. По непоро'чнахъ тропари`: А='гг~льскiй собо'ръ: и= v=пакои` гла'са. и= чте'нiе, недjь'ля w= мытари` и= фарiсе'и. Степ_е'нна, и= прокi'менъ гла'са, _Е=v\глiе воскр\сное. Воскр\снiе хр\сто'во: _псало'мъ н~. Сла'ва, гла'съ и~: Покая'нiя w\тве'рзи ми` дв_е'ри: И= ны'нjь, бг~оро'диченъ: На сп~се'нiя ст_ези`: Та'же, Поми'луй мя` бж~е: и= Мно'ж_ества содjь'янныхъ мно'ю лю'тыхъ: И= мл~тва _о=бы'чная: Сп~си` бж~е лю'ди твоя^: Канw'нъ воскр\снъ со i=рмосо'мъ на д~, и= пра'здника на д~: И= трiw'ди на s~. Катава'сiа пра'здника. По г~-й пjь'сни, конда'къ, и= i='косъ пра'здника, и= сjьда'ленъ: Сла'ва, и= ны'нjь, трiw'ди По s~- й пjь'сни, конда'къ и= i='косъ трiw'ди. На f~-й пjь'сни, пое'мъ. Ч\стнjь'йшую. Свjьти'ленъ воскр\снъ. Сла'ва, пра'здника: И= ны'нjь, трiw'ди. На хвали'техъ стiхи^ры воскр\сны г~: и= пра'здника г~, и= трiw'ди гла'са г~-гw, съ припjь'вы: Воскр\сни` гд\си бж~е мо'й: Мытаря` и= фарiсе'а: в~, И=сповjь'мся тебjь` гд\си: Фарiсе'а велехва'льный гла'съ: Сла'ва. W\т дjь'лъ похвале'ньми: И= ны'нjь, Пребл~гослове'нна _е=си`: и= славосло'вiе вели'кое. По трист~о'мъ, тропа'рь воскр\снъ то'чiю. _Е=кт_енiи`, и= w\тпу'стъ. и= _о=бы'чная лiтi'а въ притво'рjь, въ не'йже пое'мъ: Сла'ва, и= ны'нjь, стiхи'ру _е=v\гльскую, и= ча'съ а~-й. На часjь'хъ, тропа'рь воскр\снъ. Сла'ва, пра'здника: И= ны'нjь, бг~оро'диченъ часw'въ. По _О='ч~е на'шъ: конда'къ пра'здника, и= соверше'нный w\тпу'стъ. та'кожде и= на про'чихъ часjь'хъ глаго'лемъ тропа'рь воскр\снъ и= пра'здника: кондаки' же премjьня'емъ. На лiтургi'и, бл~ж_е'нна гла'са, на д~: и= Пра'здника пjь'снь рядова'я на д~: и= трiw'ди пjь'снь s~-я на д~. По вхо'дjь тропа'рь воскр\снъ, и= пра'здника. Сла'ва, конда'къ пра'здника: И= ны'нjь, трiw'ди. Прокi'менъ недjь'ли по просвjьще'нiи, та'же пра'здника. А=по'столъ и= _е=v\глiе, недjь'ли по просвjьще'нiи, та'же w= мытари` и= фарiсе'и: Прича'стенъ: Хвали'те гд\са съ нб~съ: Другi'й, пра'здника.

Въ то'йже де'нь па'мять прп\дбнагw _о=тца` на'шегw мiхаи'ла кло'пскагw, новгоро'дскагw чудотво'рца.

Соверша'ется собо'ръ _е=гw`, во _о=би'тели _е=гw` и= во хра'мjьхъ.

Тропа'рь, гла'съ и~:

И='же на земли` хр\ста` ра'ди во'лею въ бу'йство преложи'вся, мi'ра сегw` красоты` w\тню'дъ возненави'дjьлъ _е=си`, и= плотска^я и=гра^нiя о_у=вяди'въ посто'мъ и= жа'ждею, и= на земли` лега'нiемъ, w\т зно'я же и= сту'дени, w\т дождя` и= снjь'га, и= w\т про'чiя возду'шныя тя'гости никогда'же о_у=клони'лся _е=си`. ду'шу же w=чи'стилъ _е=си` добродjь'тельми jа='кw зла'то въ горни'лjь, _о='тче прп\дбне бг~оно'сне мiхаи'ле, и= ны'нjь на нб~сjь'хъ предстои'ши пр\сто'лу прест~ы'я тр\оцы. но jа='кw и=мjь'я дерзнове'нiе мно'гое, моли` хр\ста` бг~а, сп~сти'ся душа'мъ на'шымъ.

Конда'къ, гла'съ и~. Подо'бенъ: Взбра'нной:

Дх~а ст~а'гw си'лою о_у=подо'бился _е=си` бг~оглагw'ливымъ др_е'внимъ пр\оро'кwмъ, сказа'въ безвjь^стная и= та^йная, и= _е='же го'дjь судьба'мъ бж~iимъ въ сбытiе`: и= и='на мнw'га чудеса` w= хр\стjь` сотвори'въ, и= лю'ди о_у=диви'въ, торжествова'ти о_у=стро'илъ _е=си`, вопiю'щыя: сла'ва бг~у прославля'ющему ст~ы^я своя^.

Перейти на этот же день в Календарь

Подробнее о формате текста HIP, в котором представлен Месяцеслов
Не отображается церковно-славянский шрифт?Выбор  

«««  Январь 2022  »»»
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

Назначить дату:


Наши партнеры:
Древний вестготский (испано-мосарабский) календарь
www.Toletanus.ru

Контекстные теги: Православный календарь 2023, церковный календарь, православные праздники, церковные праздники, двунадесятые праздники 2023, посты, месяцеслов, богослужение, богослужебные указания 2023, тропари, кондаки

Реклама:

Спонсоры:

Яндекс.Метрика

Православный Месяцеслов Online, вер. 3.99g.
Разработка и Copyright © 1998-2002, 2003-2018, E.C. Labs.,
Православное Литургическое Содружество

При использовании материалов Месяцеслова ссылка на сайт обязательна.

Спонсоры: