Главная День Год Составить Пасхалия Месяцеслов Поиск Настройки Справка In english
Православный календарь -» Месяцеслов Типикона

Сегодня Завтра Предыдущий день Следующий день

Четверг, 20 Января 2005 года (7 Января 2005 по ст.ст.)
Седмица 34-я по Пятидесятнице, Глас осьмый

з~. Собо'ръ ст~а'гw сла'внагw пр\оро'ка, пр\дте'чи и= кр\сти'теля i=wа'нна .

Ве'черъ, стiхоло'гiа не быва'етъ бдjь'нiя ра'ди бы'вшагw, кромjь` суббw'ты. На Гд\си воззва'хъ стiхи^ры пра'здника г~, гла'съ в~: Просвjьти'теля на'шего: И= пр\дте'чи г~, гла'съ а~. Подо'бенъ: Всехва'льнiи мч~нцы: Ви'дjьвъ тя` гряду'ща хр\сте`: Сла'ва, гла'съ s~: Во пло'ти свjьти'льниче: И= ны'нjь, пра'здника, гла'съ то'йже: Бг~ъ сло'во jа=ви'ся пло'тiю: Вхо'дъ. Прокi'менъ вели'кiй, гла'съ з~: Бг~ъ на'шъ на нб~си` и= на земли`, вся^ _е=ли^ка восхотjь` сотвори`. Стi'хъ: Во и=схо'дjь i=и~левjь w\т _е=гv'пта: Стi'хъ: Мо'ре ви'дjь и= побjьже`: Стi'хъ: Что' ти _е='сть мо'ре, jа='кw побjь'гло _е=си`; И= па'ки, Бг~ъ на'шъ: А='ще случи'тся въ суббw'ту ве'чера, глаго'лемъ прокi'менъ: Гд\сь воцр~и'ся: Та'же _е=ктенiа`, и= Сподо'би гд\си: и= И=спо'лнимъ вече'рнюю мл~тву: На стiхо'внjь стiхи^ры пра'здника, гла'съ д~. Подо'бенъ: Да'лъ _е=си` зна'менiе: съ припjь'вы и='хъ, и= до w\тда'нiя, ве'черъ и= о_у='тро. Сла'ва, пр\дте'чи, гла'съ д~: JА='кw дх~а рачи'тель: И= ны'нjь, пра'здника, гла'съ то'йже: Прiиди'те подража'имъ му'дрыя дв~ы:

Тропа'рь, гла'съ в~:

Па'мять прв\днагw съ похвала'ми, тебjь' же довлjь'етъ свидjь'тельство гд\сне предте'че: показа'лъ бо ся _е=си` вои'стину и= пр\оро'кwвъ ч\стнjь'йшiй, jа='кw и= въ струя'хъ кр\сти'ти сподо'бился _е=си` проповjь'даннаго. тjь'мже за и='стину пострада'въ ра'дуяся, бл~говjьсти'лъ _е=си` и= су'щымъ во а='дjь бг~а jа='вльшагося пло'тiю, взе'млющаго грjь'хъ мi'ра, и= подаю'щаго на'мъ ве'лiю мл\сть.

Сла'ва, и= ны'нjь, пра'здника. На повече'рiи, по трист~о'мъ, конда'къ пр\дте'чи, Плотска'гw твоегw` прише'ствiя: На полу'нощницjь, глаго'лемъ каfi'сму _о=бы'чную. По а~-мъ трист~о'мъ, тропа'рь пра'здника. По в~- мъ тр\сто'мъ конда'къ пр\дте'чи: Плотска'гw твоегw` прише'ствiя: На о_у='трени, на Бг~ъ гд\сь, тропа'рь пра'здника, два'жды. Сла'ва, кр\сти'теля. И= ны'нjь, пра'здника. По а~-й каfi'смjь, сjьда'ленъ пра'здника, гла'съ а~: I=и~су ро'ждшуся w\т дв~ы мр~i'и: Сла'ва, и= ны'нjь, то'йже. И= чте'нiе. По в~-й каfi'смjь, сjьда'ленъ пра'здника, гла'съ д~: Во струя'хъ ви'дjьвъ тя` i=_орда'нскихъ: Сла'ва и= ны'нjь, то'йже: Канw'нъ пра'здника а~-й, со i=рмосо'мъ на s~: другi'й со i=рмосо'мъ на д~: и= пр\дте'чи на д~, гла'съ то'йже. послjьди` i=рмосы` _о=бою` канw'нwвъ. По г~-й пjь'сни, конда'къ пра'здника: JА=ви'лся _е=си` дне'сь: И= i='косъ: Та'же сjьда'ленъ, гла'съ и~: I=_орда'нъ струя'ми слу'житъ: Сла'ва, и= ны'нjь, то'йже. По s~-й пjь'сни,

Конда'къ пр\дте'чи, гла'съ s~:

Плотска'гw твоегw` прише'ствiя о_у=боя'вся i=_орда'нъ, стра'хомъ возвраща'шеся, пр\оро'ческое же служе'нiе и=сполня'я i=wа'ннъ, тре'петомъ спря'ташеся: а='гг~льскiя чи'ны о_у=жаса'хуся, зря'ще тя` во струя'хъ пло'тiю креща'ема: и= вси` су'щiи во тьмjь` w=заря'хуся, воспjьва'юще тя` jа='вльшагося и= просвjьти'вшаго вся^.

И= i='косъ, и= про'логъ. На f~-й пjь'сни, Ч\стнjь'йшую не пое'мъ: но пое'мъ припjь'вы пра'здника и= пр\дте'чи, и= i=рмосы`: и= посе'мъ на схо'дjь пое'мъ _о='ба ли^ка вку'пjь. Припjь'въ пра'здника: та'же катава'сiа: Недоумjь'етъ вся'къ я=зы'къ: Та'же припjь'въ бц\дjь, и= посе'мъ i=рмо'съ: _W па'че о_у=ма`: и= покло'нъ. Свjьти'ленъ пр\дте'чи. Сла'ва, и= ны'нjь, пра'здника. На хвали'техъ стiхи^ры пра'здника, гла'съ а~, самогла'сны, на д~. Сла'ва, пр\дте'чи, гла'съ s~: А='гг~лъ и=з\ъ непло'дныхъ ложе'снъ: И= ны'нjь, пра'здника, гла'съ в~: Дне'сь хр\сто'съ на i=_орда'нъ прiи'де: Славосло'вiе вели'кое. По трист~о'мъ, тропа'рь пр\дте'чи. Сла'ва, и= ны'нjь, пра'здника. _Е=кт_енiи`, w\тпу'стъ, и= ча'съ а~. На а~-мъ часjь`, тропа'рь пра'здника. Сла'ва, пр\дте'чи. И= ны'нjь, бг~оро'диченъ часw'въ. По трист~о'мъ, конда'къ пра'здника, и= про'чее, и= соверше'нный w\тпу'стъ. На лiтургi'и, бл~ж_е'нна w\т канw'на пра'здника, пjь'снь г~, на д~: и= пр\дте'чи, пjь'снь s~, на д~. По вхо'дjь тропа'рь пра'здника, и= пр\дте'чи. Сла'ва, конда'къ пр\дте'чи. И= ны'нjь, пра'здника. Вхо'дъ: Сп~си' ны сн~е бж~iй, во i=_орда'нjь кр\сти'выйся, пою'щыя ти`: А=ллилу'iа. Си'це пое'мъ и= до w\тда'нiя. Прокi'менъ, гла'съ з~: Возвесели'тся прв\дникъ w= гд\сjь: Стi'хъ: О_у=слы'ши бж~е, гла'съ мо'й: А=по'столъ дjья'нiй, зача'ло м~в: Бы'сть внегда` бы'ти а=поллw'су: А=ллилу'iа, гла'съ _е~: Свjь'тъ возсiя` прв\днику: Стi'хъ: Весели'теся прв\днiи w= гд\сjь: _Е=v\глiе i=wа'нна, зача'ло г~: Ви'дjь i=wа'ннъ i=и~са: Прича'стенъ: JА=ви'ся бл~года'ть бж~iя: Другi'й: Въ па'мять вjь'чную:

[зри`] Подоба'етъ вjь'дати: А='ще случи'тся собо'ръ i=wа'нна пр\дте'чи въ недjь'лю: пое'мъ слу'жбу пр\дте'чи, jа='коже собо'ру бц\ды: пре'жде воскр\сно, и= пра'здника, и= пр\дте'чи, jа='коже нау'трiи рж\ства` хр\сто'ва о_у=каза'ся. Ст~ы'хъ прв\дныхъ бг~о_отц_е'въ, а='ще въ недjь'лю па'мять и='хъ бу'детъ. На о_у='трени, _е=v\глiе толково'е, недjь'ля по кр~ще'нiи: та'же недjь'ля ря'дъ, а='ще не бу'детъ w\тсту'пки. А='ще ли же бу'детъ w\тсту'пка: на о_у='трени _е=v\глiе чте'тся _е=ди'но: недjь'ля по креще'нiи.

[зри`] Подоба'етъ вjь'дати: А='ще случи'тся попра'зднство креще'нiя хр\сто'ва въ недjь'лю, и=щи` всегw` послjь'дованiя, ве'черъ, и= о_у='тро, септе'мврiа по д~_i числjь`.

[зри`] Суббw'та по просвjьще'нiи: Прокi'менъ, А=ллилу'iа, и= прича'стенъ пра'здника: А=по'столъ ко _е=фесе'_емъ, зача'ло сл~г: Возмога'йте w= гд\сjь: _Е=v\глiе матfе'а, зача'ло з~: Возведе'нъ бы'сть i=и~съ:

[зри`] Подоба'етъ вjь'дати: А='ще случи'тся собо'ръ пр\дте'чи въ суббw'ту: Прокi'менъ пра'здника, и= пр\дте'чи. А=по'столъ и= _е=v\глiе чте'тся пре'жде суббw'тjь по просвjьще'нiи, пото'мъ пр\дте'чи. Прича'стенъ: JА=ви'ся бл~года'ть бж~iя: Другi'й: Въ па'мять вjь'чную: Си'це пое'мъ на лiтургi'и въ суббw'ту, и= ст~ы^мъ и=му'щымъ слу'жбу на лiтургi'и.

[зри`] Недjь'ля по просвjьще'нiи: На лiтургi'и, прокi'менъ, гла'съ а~: Бу'ди гд\си, мл\сть твоя` на на'съ, jа='коже о_у=пова'хомъ на тя`. Стi'хъ: Ра'дуйтеся прв\днiи w= гд\сjь: и= пра'здника. А='ще же случи'тся ст~ы'й и=мjь'яй на лiтургi'и прокi'менъ, а=по'столъ, и= _е=v\глiе: тогда` пра'здника прокi'менъ и= прича'стенъ w=ставля'ется. А=по'столъ ко _е=фесе'_емъ, зача'ло ск~д w\т полу`: Бра'тiе, _е=ди'ному кому'ждо на'съ: А=ллилу'iа, гла'съ _е~: Мл\сти твоя^ гд\си во вjь'къ: _Е=v\глiе матfе'а, зача'ло и~: Слы'шавъ i=и~съ, jа='кw i=wа'ннъ пре'данъ бы'сть: Прича'стенъ: JА=ви'ся бл~года'ть бж~iя: Другi'й: Хвали'те гд\са:

[зри`] Подоба'етъ вjь'дати: JА='кw _е=v\глiа и= а=по'столы w\т недjь'ли мясопу'стныя, вспя'ть и=счита'я, до недjь'ли прiиду'щiя, jа='же _е='сть пе'рвая по просвjьще'нiя недjь'ли. О_у=вjь'давъ и=звjь'стнw, въ ко'е число` мjь'сяца пред\ъ мясопу'стною недjь'лею бу'детъ недjь'ля w= мытари` и= фарiсе'и, и= вспя'ть и=зче'тъ на мимоше'дшыя недjь^ли возврати'вся, начни` ря'дъ досяза'ющь недjь'ли w= мытари` и= фарiсе'и. А='ще же когда` преизбу'детъ недjь'ль си'хъ, w=ста'вивъ блюди` ря'дъ w= мытари` и= фарiсе'и.

Перейти на этот же день в Календарь

Подробнее о формате текста HIP, в котором представлен Месяцеслов
Не отображается церковно-славянский шрифт?Выбор  

«««  Январь 2005  »»»
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

Назначить дату:


Наши партнеры:
Древний вестготский (испано-мосарабский) календарь
www.Toletanus.ru

Контекстные теги: Православный календарь 2020, церковный календарь, православные праздники, церковные праздники, двунадесятые праздники 2020, посты, месяцеслов, богослужение, богослужебные указания 2020, тропари, кондаки

Реклама:

Спонсоры:

Яндекс.Метрика

Православный Месяцеслов Online, вер. 3.99g. Wap.
Разработка и Copyright © 1998-2002, 2003-2018, E.C. Labs.,
Православное Литургическое Содружество

При использовании материалов Месяцеслова ссылка на сайт обязательна.

Спонсоры: