Главная День Год Составить Пасхалия Месяцеслов Поиск Настройки Справка In english
Православный календарь -» Месяцеслов Типикона

Сегодня Завтра Предыдущий день Следующий день

Воскресенье, 2 Января 2022 года (20 Декабря 2021 по ст.ст.)
Неделя 28-я по Пятидесятнице, Глас третий

к~. Предпра'зднство по пло'ти рж\ства` гд\са бг~а и= сп~са на'шегw i=и~са хр\ста` : И= ст~а'гw сщ~енномч~нка i=гна'тiа бг~оно'сца:

На Гд\си воззва'хъ, стiхи^ры предпра'зднства г~, гла'съ а~, самогла'сны: И= ст~а'гw г~, гла'съ д~. Подо'бенъ: Зва'нный свы'ше: Сла'ва, гла'съ и~: Бг~оно'се i=гна'тiе: И= ны'нjь, предпра'зднства, гла'съ то'йже: Воспрiими` виfлее'ме:

[зри`] [[комм.] ] А='ще случи'тся предпра'зднство рж\ства` хр\сто'ва въ суббw'ту.

Въ пято'къ ве'чера, бг~оро'диченъ а~, мимоше'дшагw гла'са не пое'тся: та'кожде и= въ предпра^зднства ст~ы'хъ бг~оявле'нiй. На стiхо'внjь, стiхи^ры предпра'зднства гла'съ в~, самогла'сны: Припjь'вы глаго'лемъ: а~-й, Бг~ъ w\т ю='га прiи'детъ: в~-й, Гд\си о_у=слы'шахъ: Сла'ва, ст~а'гw, гла'съ а~: _W тве'рдыя и= а=дама'нтскiя: И= ны'нjь, гла'съ то'йже: Предпра'зднуемъ лю'дiе:

Тропа'рь ст~а'гw, гла'съ д~:

И= нра'вwмъ прича'стникъ, и= пр\сто'лwмъ намjь'стникъ а=п\слwмъ бы'въ, дjья'нiе w=брjь'лъ _е=си` бг~одохнове'нне, въ видjь'нiя восхо'дъ: сегw` ра'ди сло'во и='стины и=справля'я, и= вjь'ры ра'ди пострада'лъ _е=си` да'же до кро'ве, сщ~енномч~нче i=гна'тiе, моли` хр\ста` бг~а сп~сти'ся душа'мъ на'шымъ.

Сла'ва, и= ны'нjь, предпра'зднства, гла'съ то'йже:

Гото'вися виfлее'ме, w\тве'рзися всjь^мъ _е=де'ме. красу'йся _е=vфра'fо: jа='кw дре'во живота` въ верте'пjь процвjьте` w\т дв~ы: ра'й бо _о='ноя чре'во jа=ви'ся мы'сленный, въ не'мже бж~е'ственный са'дъ: w\т негw'же jа='дше, жи'ви бу'демъ, не jа='коже а=да'мъ о_у='мремъ. хр\сто'съ ражда'ется пре'жде па'дшiй возста'вити w='бразъ.

И= w\тпу'стъ. На повече'рiи пое'мъ трипjь'снецъ, гла'съ в~. i=рмо'съ: Непроходи'мое волня'щееся: по два'жды. Тропари` на s~: И= послjьди` i=рмо'съ, _о='ба ли^ка вку'пjь. А= и=дjь'же двоiрмо'сенъ трипjь'снецъ, и= пое'мъ а~-гw творца` i=рмо'съ два'жды. Тропари' же _о=бою` творцw'въ на s~: И= послjьди` i=рмо'съ в~-гw канw'на, _о='ба ли^ка вку'пjь. Си'це пое'мъ канw'нъ, и= i=рмосы`, и= на про'чихъ повече'рiяхъ, въ предпра^зднства г~ хр\сто'ва рж\ства`. Припjьва'емъ на трипjь'снцjь: Сла'ва тебjь` бж~е на'шъ, сла'ва тебjь`.

[зри`] Вjь'домо же бу'ди и= сiе`: JА='кw на повече'рiяхъ въ предпра'зднства рж\ства` хр\сто'ва, на трипjь'снцахъ и= на канw'нjьхъ, на и~ пjь'сни пое'мъ, Хва'лимъ, бл~гослови'мъ: И= пое'мъ i=рмо'съ и~-я пjь'сни, _о='ба ли^ка вку'пjь, и= покло'нъ. По досто'йно, и= по _О='ч~е на'шъ, конда'къ предпра'зднства: Дв~а дне'сь:

[зри`] Вjь'домо же и= сiе` да бу'детъ: JА='кw w\т двадеся'тагw дне` деке'мврiа, до д~_i i=аннуа'рiа, до'ндеже w\тда'стся пра'здникъ ст~ы'хъ бг~оявле'нiй, _о=ктw'ихъ не пое'тся, кромjь` _е=ди'ныхъ недjь'ль, въ ни'хже пое'тся воскр\сна слу'жба. Полv"еле'а же не пое'мъ, кромjь` вели'кагw ст~а'гw. На о_у='трени, стiхосло'вимъ по двjь` каfi^смы. На вече'рни каfi'сма рядова'я. Сjьда'льны глаго'лются предпра'зднства и= попра'зднства. Не пое'тся же и= междоча'сiе, и= канw'нъ бц\ды на повече'рiи. На о_у='трени, на Бг~ъ гд\сь, тропа'рь предпра'зднства, два'жды. Сла'ва, ст~а'гw: И= ны'нjь, предпра'зднства. И= _о=бы^чныя каfi^смы, и= сjьда'льны предпра'зднства: и= чте'нiе. Канw'на два`: предпра'зднства, со i=рмосо'мъ на и~, гла'съ а~: И= ст~а'гw на s~, гла'съ то'йже. [зри`] W\т дне'шнягw же дне`, Гд\севи пое'мъ, въ пjь'снехъ не глаго'лемъ, до'ндеже w\тда'стся пра'здникъ ст~ы'хъ бг~оявле'нiй. По г~-й пjь'сни,

Конда'къ предпра'зднства, гла'съ г~. Подо'бенъ: Дв~а дне'сь:

Дв~а дне'сь превjь'чное сло'во въ верте'пjь гряде'тъ роди'ти неизрече'ннw: лику'й вселе'нная о_у=слы'шавши, просла'ви со а='гг~лы и= па'стырьми хотя'щаго jа=ви'тися _о=троча` мла'до, превjь'чнаго бг~а.

И= i='косъ. И= сjьда'ленъ ст~а'гw, гла'съ г~. Сла'ва, гла'съ и~. И= ны'нjь, бг~оро'диченъ. По s~-й пjь'сни,

Конда'къ ст~а'гw, гла'съ г~. Подо'бенъ: Дв~а дне'сь:

Свjь'тлыхъ пw'двигъ твои'хъ свjьтоно'сный де'нь, предпроповjь'дуетъ всjь^мъ въ верте'пjь рожде'ннаго: сегw' бо жажда'я w\т любве` наслади'тися, потща'лся _е=си` w\т sвjьре'й снjь'денъ бы'ти. сегw` ра'ди и= бг~оно'сецъ наре'клся _е=си`, i=гна'тiе всему'дре.

И= i='косъ. По f~-й пjь'сни, свjьти'ленъ ст~а'гw. Сла'ва, и= ны'нjь, предпра'зднства. На хвали'техъ стiхи^ры предпра'зднства д~, гла'съ s~. Самоподо'бенъ: А='гг~льскiя пред\ъиди'те си^лы: по а=лфави'ту. Сла'ва, гла'съ и= подо'бенъ то'йже: Приближа'ется хр\сто'съ: И= ны'нjь: За'висть же и= _о='гнь: На стiхо'внjь стiхи^ры предпра'зднства, гла'съ д~, самогла'сны, съ припjь'вы предпи'санными. Сла'ва, ст~а'гw, гла'съ а~: Сто'лпъ w=душевле'нный: И= ны'нjь, предпра'зднства, гла'съ s~: Верте'пе бл~гоукраси'ся: Тропа'рь ст~а'гw. Сла'ва, и= ны'нjь, предпра'зднства. На лiтургi'и, бл~ж_е'нна w\т канw'на предпра'зднства, пjь'снь г~-я, и= ст~а'гw пjь'снь s~: По вхо'дjь тропа'рь предпра'зднства, и= хра'ма ст~а'гw, и= ст~а'гw i=гна'тiа. Та'же конда'къ хра'ма. Сла'ва, конда'къ i=гна'тiа: И= ны'нjь, предпра'зднства: Дв~а дне'сь Прокi'менъ, гла'съ з~: Возвесели'тся прв\дникъ: Стi'хъ: О_у=слы'ши бж~е гла'съ мо'й: А=по'столъ ко _е=вре'_емъ, зача'ло та~_i: И=му'ще а=рхiере'а вели'ка: А=ллилу'iа, гла'съ д~: Пра'ведникъ jа='кw фi'нi_ксъ: Стi'хъ: Насажде'ни въ дому` гд\сни: _Е=v\глiе ма'рка, зача'ло м~а: Прiи'де i=и~съ и= о_у=ч~нцы` _е=гw` въ капернау'мъ: Прича'стенъ: Въ па'мять:

<М\р> [[комм.] ] А='ще ли случи'тся недjь'ля ст~ы'хъ _о=т_е'цъ въ предпра'зднствjь вну'трь к~-гw дне`, си'рjьчь, въ к~, въ к~а, въ к~в, и= въ к~г де'нь, быва'етъ слу'жба си'це:

На ма'лjьй вече'рни, стiхи^ры воскр\сны, и= бц\ды, по _о=бы'чаю. На вели'цjьй вече'рни, на Гд\си воззва'хъ, стiхи^ры воскр\сны г~, и= а=нато'лiевъ а~, и= предпра'зднства г~, гла'съ s~. Подо'бенъ: Всю` w\тложи'вше: и= _о=тц_е'въ г~, гла'съ и= подо'бенъ то'йже. Сла'ва, гла'съ s~: Данiи'лъ му'жъ жела'нiй: И= ны'нjь, предпра'зднства, гла'съ то'йже: Верте'пе бл~гоукраси'ся: Вхо'дъ. Прокi'менъ дне`. и= чт_е'нiя г~, _о=тц_е'въ. На лiтi'и стiхи^ры предпра'зднства, на ряду`, ко'егw дне` недjь'ля сiя` пое'тся, стiхw'вныя: И= _о=тц_е'въ, гла'съ а~: Луча'ми w=блиста'вшеся: Сла'ва, гла'съ г~: Пра'_отц_евъ собо'ръ: И= ны'нjь, предпра'зднства гла'съ то'йже: Бл~гоукраси'ся, виfлее'ме: На стiхо'внjь стiхи^ры воскр\сны. Сла'ва, гла'съ в~: Ра'дуйтеся пр\оро'цы: И= ны'нjь, предпра'зднства, гла'съ то'йже: Се` вре'мя прибли'жися: На бл~гослове'нiи хлjь'бwвъ тропа'рь: Бц\де дв~о, два'жды. и= _о=тц_е'въ: В_е'лiя вjь'ры: _е=ди'ножды, пи'санъ въ з~_i де'нь. Бу'ди и='мя гд\сне: три'жды. И= чте'нiе въ толкова'нiихъ а=п\сльскихъ. На о_у='трени, на Бг~ъ гд\сь, тропа'рь воскр\снъ два'жды. Сла'ва, _о=тц_е'въ, гла'съ в~: В_е'лiя вjь'ры: И= ны'нjь, предпра'зднства, гла'съ д~: Гото'вися виfлее'ме: И= _о=бы^чныя каfi^смы, и= сjьда'льны воскр\сны, и= бг~оро'дичны и='хъ. И= чте'нiе во _е=v\глiи толково'мъ, _е='же w\т матfе'а, въ са'момъ нача'лjь: Кни'га родства` i=и~са хр\ста`: По непоро'чныхъ, тропари`: А='гг~льскiй собо'ръ: V=пакои`. И= чте'нiе во _е=v\глiи толково'мъ, _е='же на ряду`. Степ_е'нна гла'са. Прокi'менъ: Вся'кое дыха'нiе: _Е=v\глiе воскр\сно. и= Воскр\снiе хр\сто'во: По н~-мъ _псалмjь` стiхи'ра воскр\сна. Канw'нъ воскр\снъ, со i=рмосо'мъ на д~, и= предпра'зднства на д~, и= _о=тц_е'въ на s~. Катава'сiа: Хр\сто'съ ражда'ется: По г~-й пjь'сни, v=пакои` _о=тц_е'въ, гла'съ и~: А='гг~лъ _о=трокw'въ w=роси` пе'щь: И= чте'нiе. По s~-й пjь'сни,

Конда'къ, гла'съ а~. Подо'бенъ: Ли'къ а='гг~льскiй:

Весели'ся, виfлее'ме, _е=vфра'fо гото'вися: се' бо а='гница па'стыря вели'каго во о_у=тро'бjь нося'щи, _е='же роди'ти тщи'тся. _е=го'же зря'ще, бг~оно'снiи _о=тцы` веселя'тся, съ па'стырьми пою'ще дв~у доя'щую.

И= i='косъ. И= чте'мъ про'логъ. По f~-й пjь'сни: Ст~ъ гд\сь бг~ъ на'шъ. Свjьти'ленъ воскр\снъ. Сла'ва, _о=тц_е'въ: И= ны'нjь, предпра'зднства. На хвали'техъ стiхи^ры воскр\сны д~, и= _о=тц_е'въ д~, гла'съ _е~. Подо'бенъ: Ра'дуйся: Сла'ва, _о=тц_е'въ, гла'съ и~: Зако'нныхъ о_у=че'нiй: И= ны'нjь, Пребл~гослове'нна _е=си`, бц\де дв~о: Славосло'вiе вели'кое. Тропа'рь воскр\снъ. _Е=кт_енiи`. И= w\тпу'стъ. Стiхи'ра _е=v\гльская, въ притво'рjь. И= ча'съ а~. И= коне'чный w\тпу'стъ. На лiтургi'и, бл~ж_е'нна гла'са на д~, и= _о=тц_е'въ w\т канw'на пjь'снь г~, на д~, и= предпра'зднства пjь'снь s~-я, на д~. По вхо'дjь тропа'рь воскр\снъ, и= _о=тц_е'въ, и= предпра'зднства. Сла'ва, конда'къ _о=тц_е'въ: И= ны'нjь, предпра'зднства. Прокi'менъ, пjь'снь _о=тц_е'въ, гла'съ д~: Бл~гослове'нъ _е=си` гд\си, бж~е _о=т_е'цъ на'шихъ: А=по'столъ ко _е=вре'_емъ, зача'ло тк~и: Вjь'рою прiи'де а=враа'мъ: А=ллилу'iа, гла'съ д~: Бж~е о_у=ши'ма на'шима: _Е=v\глiе матfе'а, зача'ло а~: Кни'га родства` i=и~са хр\ста`: Ря'дъ же недjь'ли w=ставля'ется. Прича'стенъ: Хвали'те гд\са: Другi'й: Ра'дуйтеся:

[[комм.] ] W= предпра'зднствjь хр\сто'ва рж\ства` вjь'дати подоба'етъ:

[зри`] W\т к~ дне` начина'ется предпра'зднство. По'стъ о_у='бw _е='сть, покло'ны же въ цр~кви не быва'ютъ.

Перейти на этот же день в Календарь

Подробнее о формате текста HIP, в котором представлен Месяцеслов
Не отображается церковно-славянский шрифт?Выбор  

«««  Январь 2022  »»»
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

Назначить дату:


Наши партнеры:
Древний вестготский (испано-мосарабский) календарь
www.Toletanus.ru

Контекстные теги: Православный календарь 2024, церковный календарь, православные праздники, церковные праздники, двунадесятые праздники 2024, посты, месяцеслов, богослужение, богослужебные указания 2024, тропари, кондаки

Реклама:

Спонсоры:

Яндекс.Метрика

Православный Месяцеслов Online, вер. 3.99g.
Разработка и Copyright © 1998-2002, 2003-2018, E.C. Labs.,
Православное Литургическое Содружество

При использовании материалов Месяцеслова ссылка на сайт обязательна.

Спонсоры: