Главная День Год Составить Пасхалия Месяцеслов Поиск Настройки Справка In english
Православный календарь -» Месяцеслов Типикона

Сегодня Завтра Предыдущий день Следующий день

Пятница, 18 Августа 2006 года (5 Августа 2006 по ст.ст.)
Седмица 10-я по Пятидесятнице, Глас осьмый

_е~. Предпра'зднство преwбраже'нiя гд\са на'шегw i=и~са хр\ста`. И= ст~а'гw мч~нка _е=vсv"гнi'а.

Стiхи^ры предпра'зднства г~, гла'съ д~. Подо'бенъ: Да'лъ _е=си` зна'менiе: И= мч~нка г~, гла'съ то'йже: Подо'бенъ: JА='кw до'бля: Сла'ва, и= ны'нjь, предпра'зднства, гла'съ _е~: Прiиди'те, взы'демъ на го'ру гд\сню: [А='ще суббw'та, И= ны'нjь, догма'тiкъ.] На стiхо'внjь стiхи^ры, гла'съ в~. Подо'бенъ: До'ме _е=vфра'fовъ: Припjь'въ: Ми'лость и= и='стина срjьто'стjься: в~-й, Бл~же'ни лю'дiе вjь'дущiи воскликнове'нiе: Сла'ва, и= ны'нjь, гла'съ в~: И='же на горjь` fавw'рстjьй:

Тропа'рь, гла'съ д~:

Хр\сто'во преwбраже'нiе пред\ъусря'щемъ, свjь'тлw торжеству'юще предпра'зднств_енная вjь'рнiи, и= возопiи'мъ: приспjь` де'нь бж~е'ственнагw весе'лiя, восхо'дитъ на го'ру fавw'рскую вл\дка, бж~ества` своегw` w=блиста'ти красоту`. _е=ди'ножды.

На о_у='трени, на Бг~ъ гд\сь, тропа'рь предпра'зднства, три'жды. и= _о=бы^чныя каfi^смы. По каfi'смахъ сjьда'льны предпра'зднства. Канw'нъ предпра'зднства, со i=рмосо'мъ на на s~, гла'съ д~: и= трипjь'снца на д~: и= ст~а'гw на д~, гла'съ и~. Подо'бнjь пое'мъ и~-ю, и= f~-ю пjь^сни: г~-ю же и= про'чыя пjь^сни да'же до _о=сьмы'я, предпра'зднства со i=рмосо'мъ на и~: и= ст~а'гw на д~.

[[комм.]] [зри`] [А='ще случи'тся предпра'зднство въ недjь'лю, трипjь'снецъ выпjьва'емъ на повече'рiи.]

По г~-й пjь'сни, сjьда'ленъ ст~а'гw, гла'съ д~. По s~-й пjь'сни, Конда'къ предпра'зднства, гла'съ д~. Подо'бенъ: Jа=ви'лся _е=си`: Бж~е'ственнымъ дне'сь преwбраже'нiемъ человjь'ческое все` _е=стество` просiява'етъ бж~е'ственнw въ весе'лiи зову'ще: преwбразу'ется хр\сто'съ сп~са'яй вся^.

И= i='косъ. По f~-й пjь'сни, свjьти'ленъ предпра'зднства. На стiхо'внjь стiхи^ры, гла'съ а~. Подо'бенъ: Нб\сныхъ чинw'въ: съ припjь'вы и='хъ. Сла'ва, и= ны'нjь, гла'съ _е~: Зако'на и= пр\оро'кwвъ тя` хр\сте`, На лiтургi'и, бл~ж_е'нна w\т канw'на предпра'зднства, пjь'снь г~-я и= s~-я. А=по'столъ и= _е=v\глiе дне`, и= о_у='трешнее под\ъ зача'ло.

<М\р> [[комм.]] Подоба'етъ вjь'дати, а='ще случи'тся предпра'зднство преwбраже'нiя хр\сто'ва въ недjь'лю.

Въ суббw'ту на ма'лjьй вече'рни, стiхи^ры воскр\сны и= бц\ды, по _о=бы'чаю. На вели'цjьй вече'рни, по каfi'смахъ, на Гд\си воззва'хъ, стiхи^ры воскр\сны г~, и= а=нато'лiевъ _е=ди'нъ: и= предпра'зднства г~: и= мч~нка г~. Сла'ва, предпра'зднства: И= ны'нjь, бг~оро'диченъ а~-й настоя'щагw гла'са. На лiтi'и стiхи'ра хра'ма, и= предпра'зднства стiхо'вна тогw` дне`. Сла'ва, и= ны'нjь, предпра'зднства. На стiхо'внjь стiхи^ры воскр\сны. Сла'ва, и= ны'нjь, предпра'зднства. На бл~гослове'нiи хлjь'бwвъ, тропа'рь: Бц\де дв~о ра'дуйся: три'жды. и= чте'нiе въ посла'нiихъ а=п\сльскихъ. [зри`] А= и=дjь'же нjь'сть бдjь'нiя, по Ны'нjь w\тпуща'еши, тропа'рь воскр\снъ: Сла'ва, и= ны'нjь, предпра'зднства. На повече'рiи, по Досто'йно, конда'къ предпра'зднства. На о_у='трени, тропа'рь воскр\снъ, два'жды. Сла'ва, и= ны'нjь, предпра'зднства, и= про'чее до канw'на воскр\сно. Канw'нъ воскр\снъ со i=рмосо'мъ на д~: и= бц\ды на в~: и= предпра'зднства на д~: и= ст~а'гw на д~. Катава'сiа: Кр\стъ начерта'въ: По г~-й пjь'сни, конда'къ и= i='косъ предпра'зднства: и= сjьда'ленъ ст~а'гw. Сла'ва, и= ны'нjь, предпра'зднства. По s~-й пjь'сни, конда'къ и= i='косъ воскр\снъ. На f~-й пjь'сни, пое'мъ Ч\стнjь'йшую: Свjьти'ленъ воскр\снъ. два'жды. Сла'ва, и= ны'нjь, предпра'зднства. На хвали'техъ стiхи^ры воскр\сны д~: и= предпра'зднства стiхи^ры со сла'внымъ д~. Сла'ва, стiхи'ра _е=v\гльская. И= ны'нjь: Пребл~гослове'нна _е=си`: Славосло'вiе вели'кое. Тропа'рь воскр\снъ, _е=кт_енiи`, и= w\тпу'стъ, и= w=глаше'нiе студi'тово, и= _о=бы'чное и=схожде'нiе въ притво'ръ, и= ча'съ а~-й. На а~-мъ часjь`, тропа'рь воскр\снъ. Сла'ва, предпра'зднства. И= ны'нjь, бг~оро'диченъ часw'въ. По _О='ч~е на'шъ, конда'къ предпра'зднства: та'кожде и= на про'чихъ часjь'хъ глаго'лемъ премjьня'юще. На лiтургi'и, бл~ж_е'нна гла'са, на s~: и= предпра'зднства пjь'снь г~-я. По вхо'дjь тропа'рь воскр\снъ, предпра'зднства, и= хра'ма бц\ды, а='ще _е='сть, и= хра'ма ст~а'гw, и=ли` ст~ы'я. Та'же конда'къ воскр\снъ. Сла'ва, хра'ма ст~а'гw, и=ли` ст~ы'я. И= ны'нjь, предпра'зднства. Прокi'менъ, а=по'столъ, А=ллилу'iа, _е=v\глiе и= прича'стенъ дне`. И= о_у='треннiй а=по'столъ, и= _е=v\глiе ря'дъ, под\ъ зача'ломъ.

[зри`] Вjь'стно бу'ди: Jа='кw а='ще случи'тся пра'здникъ хр\сто'ва преwбраже'нiя въ недjь'лю, ничто'же воскр\сно пое'тся, ниже` _е=v\глiе о_у='треннее чте'тся: но вся` слу'жба пра'здника, ве'черъ, и= о_у='трw, и= на лiтургi'и, неизмjь'ннw.

Перейти на этот же день в Календарь

Подробнее о формате текста HIP, в котором представлен Месяцеслов
Не отображается церковно-славянский шрифт?Выбор  

«««  Август 2006  »»»
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

Назначить дату:


Наши партнеры:
Древний вестготский (испано-мосарабский) календарь
www.Toletanus.ru

Контекстные теги: Православный календарь 2023, церковный календарь, православные праздники, церковные праздники, двунадесятые праздники 2023, посты, месяцеслов, богослужение, богослужебные указания 2023, тропари, кондаки

Реклама:

Спонсоры:

Яндекс.Метрика

Православный Месяцеслов Online, вер. 3.99g.
Разработка и Copyright © 1998-2002, 2003-2018, E.C. Labs.,
Православное Литургическое Содружество

При использовании материалов Месяцеслова ссылка на сайт обязательна.

Спонсоры: