Главная День Год Составить Пасхалия Месяцеслов Поиск Настройки Справка In english
Православный календарь -» Месяцеслов Типикона

Сегодня Завтра Предыдущий день Следующий день

Воскресенье, 18 Июля 2021 года (5 Июля 2021 по ст.ст.)
Неделя 4-я по Пятидесятнице, Глас третий

_е~. Прп\дбнагw _о=тца` на'шегw а=fана'сiа а=fw'нскагw.

И=дjь'же хра'мъ а=fана'сiа, твори'мъ бдjь'нiе. На ма'лjьй вече'рни, стiхи^ры на д~, гла'съ а~. Подо'бенъ: Всехва'льнiи мч~нцы: Сла'ва, гла'съ s~: Безсме'ртiя тезоимени'таго: И= ны'нjь: Бц\де, ты` _е=си` лоза` и='стинная: На стiхо'внjь стiхи^ры, гла'съ в~. Подо'бенъ: До'ме _е=vфра'fовъ: съ припjь'вы и='хъ: а~-й, Ч\стна` пред\ъ гд\семъ сме'рть прп\дбныхъ _е=гw`. в~-й, Бл~же'нъ му'жъ боя'йся гд\са: Сла'ва, и= ны'нjь: Горjь` тя` ли'цы бц\де:

Тропа'рь, гла'съ г~:

_Е='же во пло'ти житiю` твоему` о_у=диви'шася а='гг~льстiи чи'ни, ка'кw съ тjь'ломъ къ неви^димымъ сплете'нi_емъ и=зше'лъ _е=си` присносла'вне, и= о_у=язви'лъ _е=си` де'мwнскiя полки`. w\т_ону'дуже а=fана'сiе хр\сто'съ тебjь` воздаде` бога'тыми дарова'ньми: сегw` ра'ди, _о='тче, моли` сп~сти'ся душа'мъ на'шымъ.

Сла'ва, и= ны'нjь, бг~оро'диченъ. _Е=ктенiа` ма'лая, и= w\тпу'стъ. На вели'цjьй вече'рни, по _о=бы'чномъ _псалмjь`, пое'мъ Бл~же'нъ му'жъ: а~-й а=нтiфw'нъ. На Гд\си воззва'хъ, стiхи^ры на и~, гла'съ в~. Подо'бенъ: Кi'ими похва'льными вjьнцы`: Сла'ва, гла'съ s~: JА='кw бж~е'ственная жи'знь твоя`: И= ны'нjь, бг~оро'диченъ. Вхо'дъ. прокi'менъ дне`. чт_е'нiя г~ прп\дбнич_еская. На лiтi'и стiхи'ра хра'ма, и= а=fана'сiа самогла'сны, гла'съ а~. Сла'ва, гла'съ _е~: Востру'бимъ трубо'ю: И= ны'нjь, бг~оро'диченъ, гла'съ то'йже: Востру'бимъ трубо'ю пjь'сней: На стiхо'внjь стiхи^ры, гла'съ _е~. Подо'бенъ: Ра'дуйся: Сла'ва, гла'съ s~: _О=те'ческую добро'ту: И= ны'нjь: Бц\де ты` _е=си` лоза`: На бл~гослове'нiи хлjь'бwвъ тропа'рь, гла'съ г~: _Е='же во пло'ти житiю` твоему`: два'жды. пи'санъ на ма'лjьй вече'рни: и= Бц\де дв~о: _е=ди'ножды. и= Бу'ди и='мя гд\сне: три'жды. и= _псало'мъ: Бл~гословлю` гд\са: На о_у='трени, на Бг~ъ гд\сь, тропа'рь ст~а'гw, два'жды. Сла'ва, и= ны'нjь: Тя` хода'тайствовавшую: и= _о=бы^чныя каfi^смы, и= сjьда'льны ст~а'гw. По полv"еле'и сjьда'ленъ, гла'съ и~. Сла'ва, и= ны'нjь, бг~оро'диченъ. Степ_е'нна, а~-й а=нтiфw'нъ д~-гw гла'са. Прокi'менъ, гла'съ д~: Ч\стна` пред\ъ гд\семъ сме'рть прп\дбныхъ _е=гw`. Стi'хъ: Что` возда'мъ гд\севи w= всjь'хъ: _Е=v\глiе матfе'а, зача'ло м~г: Вся^ мнjь` пр_едана` су'ть: По н~-мъ _псалмjь` стiхи'ра, гла'съ s~: Безсме'ртiя тезоимени'таго: Канw'нъ бц\ды со i=рмосо'мъ на s~: и= ст~а'гw на и~: Катава'сiа: W\тве'рзу о_у=ста` моя^: По г~-й пjь'сни, сjьда'ленъ, гла'съ и~: Подо'бенъ: Прему'дрости: два'жды. Сла'ва, и= ны'нjь, бг~оро'диченъ. По s~-й пjь'сни,

Конда'къ, гла'съ и~. Подо'бенъ: Взбра'нной:

JА='кw невеще'ственныхъ суще'ствъ зри'теля и=зря'дна, и= дjь'ятельна сказа'теля всеи'стинна, взыва'етъ тя` ста'до твое` бг~оглаго'льниче: не w=скудjь'й моля` w= рабjь'хъ твои'хъ, и=зба'витися напа'стей и= w=бхожде'нiй, вопiю'щымъ ти`: ра'дуйся _о='тче а=fана'сiе.

И= i='косъ. По f~-й пjь'сни, свjьти'ленъ, два'жды. Сла'ва, и= ны'нjь, бг~оро'диченъ. На хвали'техъ стiхи^ры на д~, гла'съ и~. Подо'бенъ: _W пресла'внагw чудесе`! Сла'ва, гла'съ то'йже, самогла'сенъ: Мона'хwвъ мно'ж_ества: И= ны'нjь, Вл\дчце прiими`: Славосло'вiе вели'кое. По трист~о'мъ тропа'рь ст~а'гw. Сла'ва, и= ны'нjь, бг~оро'диченъ. _Е=кт_енiи`, и= w\тпу'стъ, и= ча'съ а~-й, и= коне'чный w\тпу'стъ. На лiтургi'и, бл~ж_е'нна w\т канw'на ст~а'гw, пjь'снь г~-я и= s~-я. Прокi'менъ, гла'съ з~: Ч\стна` пред\ъ гд\семъ: Стi'хъ: Что` возда'мъ гд\севи: А=по'столъ къ гала'тwмъ, зача'ло сг~_i: Пло'дъ дх~о'вный _е='сть: А=ллилу'iа, гла'съ s~: Бл~же'нъ му'жъ боя'йся гд\са: Стi'хъ: Си'льно на земли` бу'детъ сjь'мя _е=гw`. _Е=v\глiе луки`, зача'ло к~д: Ста` i=и~съ на мjь'стjь ра'внjь: Прича'стенъ: Въ па'мять вjь'чную:

Въ то'йже де'нь w=брjь'тенiе честны'хъ моще'й прп\дбнагw и= бг~оно'снагw _о=тца` на'шегw се'ргiа и=гу'мена, ра'донежскагw чудотво'рца.

Соверша'ется собо'ръ _е=гw` во _о=би'тели _е=гw`, и= и=дjь'же хра'мъ _е=гw`.

Тропа'рь, гла'съ и~:

W\т ю='ности воспрiя'лъ _е=си` хр\ста` въ души` твое'й прп\дбне, и= па'че всегw` вожделjь'лъ _е=си` мiрска'гw мяте'жа о_у=клони'тися, му'жески въ пусты'ню всели'лся _е=си`, и= ча^да послуша'нiя въ не'й, плоды` смире'нiя возрасти'лъ _е=си`. тjь'мъ бы'въ тр\оцjь вселе'нiе, чудесы` твои'ми всjь'хъ просвjьти'лъ _е=си` приходя'щихъ къ тебjь` вjь'рою, и= и=сцjьл_е'нiя всjь^мъ подая` _о=би'льнw, _о='тче на'шъ се'ргiе, моли` хр\ста` бг~а, да сп~се'тъ ду'шы на'шя.

Конда'къ, гла'съ и~. Подо'бенъ: Взбра'нной:

Дне'сь jа='кw со'лнце пресвjь'тло, возсiя'вше w\т земли` честны'я мо'щи твоя^ нетлjь'нны w=брjьто'шася. jа='кw бл~гоуха'нный цвjь'тъ, мно'жествомъ чуде'съ сiя'юще, и= всjь^мъ вjь^рнымъ и=сточа'юще разли^чная и=сцjьл_е'нiя, и= веселя'ще и=збра'нное твое` ста'до, _е='же му'дре собра'въ, до'брjь па'ствилъ _е=си`. w= ни'хже и= ны'нjь тр\оцjь предстои'ши моля'ся, и= i=мпера'тору побjьди'т_ельная на враги` дарова'ти, да вси` вопiе'мъ ти`: ра'дуйся се'ргiе бг~ому'дре.

Перейти на этот же день в Календарь

Подробнее о формате текста HIP, в котором представлен Месяцеслов
Не отображается церковно-славянский шрифт?Выбор  

«««  Июль 2021  »»»
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

Назначить дату:


Наши партнеры:
Древний вестготский (испано-мосарабский) календарь
www.Toletanus.ru

Контекстные теги: Православный календарь 2024, церковный календарь, православные праздники, церковные праздники, двунадесятые праздники 2024, посты, месяцеслов, богослужение, богослужебные указания 2024, тропари, кондаки

Реклама:

Спонсоры:

Яндекс.Метрика

Православный Месяцеслов Online, вер. 3.99g.
Разработка и Copyright © 1998-2002, 2003-2018, E.C. Labs.,
Православное Литургическое Содружество

При использовании материалов Месяцеслова ссылка на сайт обязательна.

Спонсоры: