Главная День Год Составить Пасхалия Месяцеслов Поиск Настройки Справка In english
Православный календарь -» Месяцеслов Типикона

Сегодня Завтра Предыдущий день Следующий день

Пятница, 14 Февраля 2020 года (1 Февраля 2020 по ст.ст.)
Седмица 1-я предуготовительная, Глас первый

а~. Предпра'зднство срjь'тенiя гд\са бг~а, и= сп~са на'шегw i=и~са хр\ста`. И= ст~а'гw мч~нка трv'фwна.

Ве'черъ, _о=бы'чная каfi'сма. На Гд\си воззва'хъ, стiхи^ры предпра'зднства г~, гла'съ д~. Подо'бенъ: JА='кw до'бля: И= ст~а'гw г~, гла'съ а~, Подо'бенъ: Всехва'льнiи мч~нцы: Сла'ва, гла'съ в~: Преwби'дjьлъ _е=си`, И= ны'нjь, предпра'зднства, гла'съ то'йже: Дне'сь сv"меw'нъ: А='ще въ пято'къ ве'чера, Сла'ва, предпра'зднства, И= ны'нjь, догма'тiкъ гла'са. На стiхо'внjь стiхи^ры гла'съ в~. Подо'бенъ: До'ме _е=vфра'fовъ: съ припjь'вы и='хъ. Сла'ва, и= ны'нjь, гла'съ то'йже: Сщ~е'ннаго сщ~_е'нная:

Тропа'рь мч~нка, гла'съ д~:

Мч~нкъ тво'й гд\си, трv'фwнъ, во страда'нiи свое'мъ вjьне'цъ прiя'тъ нетлjь'нный w\т тебе` бг~а на'шегw: и=мjь'яй бо крjь'пость твою`, мучи'телей низложи`, сокруши` и= де'монwвъ немощны'я де'рзwсти: тогw` мл~твами сп~си` ду'шы на'шя.

Сла'ва, и= ны'нjь, предпра'зднства, гла'съ а~:

Нб\сный ли'къ нб\сныхъ а='гг~лъ прини'къ на зе'млю, прише'дша зри'тъ jа='кw мл\днца носи'ма ко хра'му перворожде'нна всея` тва'ри, w\т ма'тере неискусому'жныя, предпра'зднственную о_у='бw съ на'ми пою'тъ пjь'снь, ра'дующеся.

На о_у='трени, на Бг~ъ гд\сь, тропа'рь предпра'зднства, два'жды. Сла'ва, ст~а'гw. И= ны'нjь, предпра'зднства: и= _о=бы^чныя каfi^смы, и= сjьда'ленъ, предпра'зднства, и= чте'нiе. Канw'нъ предпра'зднства, со i=рмосо'мъ на и~: и= ст~а'гw на д~. По г~-й пjь'сни,

Конда'къ, мч~нка, гла'съ и~. Подо'бенъ: JА='кw нача'тки:

Тр\оческою тве'рдостiю многобо'жiе разруши'лъ _е=си` w\т кон_е'цъ всесла'вне, че'стенъ во хр\стjь` бы'въ, и= побjьди'въ мучи'тели во хр\стjь` сп~си'телjь, вjьне'цъ прiя'лъ _е=си` му'ченичества твоегw`, и= дарова^нiя бж~е'ственныхъ и=сцjьле'нiй, jа='кw непобjьди'мь.

И= сjьда'ленъ, гла'съ д~. Сла'ва, и= ны'нjь, предпра'зднства. По s~-й пjь'сни,

Конда'къ, гла'съ s~:

Со _о=ц~е'мъ сло'во сы'й неви'димо, ны'нjь о_у='бw ви'димь _е='сть пло'тiю, неизрече'ннw w\т дв~ы роди'ся, и= на руку` ста'рчу дае'тся ст~и'телю: поклони'мся тому` и='стинному бг~у на'шему.

И= i='косъ. Свjьти'ленъ мч~нка. Сла'ва, и= ны'нjь, предпра'зднства. На стiхо'внjь стiхи^ры предпра'зднства, гла'съ в~. Подо'бенъ: До'ме _е=vфра'fовъ: съ припjь'вы и='хъ. Сла'ва, и= ны'нjь, гла'съ то'йже: Зижди'тель нб~се`: На а~-мъ часjь`, конда'къ предпра'зднства, и= w\тпу'стъ. На лiтургi'и, бл~ж_е'нна w\т канw'на предпра'зднства, пjь'снь г~-я, и= мч~нка s~-я. По вхо'дjь тропа'рь предпра'зднства, и= хра'ма ст~а'гw, и= мч~нка: и= конда'къ хра'ма. Сла'ва, мч~нка. И= ны'нjь, предпра'зднства. Прокi'менъ, гла'съ з~: Возвесели'тся прв\дникъ w= гд\сjь: Стi'хъ: О_у=слы'ши бж~е гла'съ мо'й: А=по'столъ къ ри'млянwмъ, зача'ло ч~f: Вjь'мы, jа='кw лю'бящымъ бг~а: А=ллилу'iа, гла'съ д~: Пра'ведникъ jа='кw фi'нi_ксъ процвjьте'тъ: _Е=v\глiе луки`, зача'ло н~а w\т полу`: Се` даю` ва'мъ вла'сть: Прича'стенъ: Въ па'мять вjь'чную:

<М\р> [[комм.]] А='ще ли случи'тся предпра'зднство срjь'тенiя гд\сня въ недjь'лю, пре'жде недjь'ли мытаря` и= фарiсе'а.

Въ суббw'ту на ма'лjьй вече'рни, стiхи^ры воскре'сны, и= бц\ды, по _о=бы'чаю. тропа'рь воскр\снъ. Сла'ва, и= ны'нjь, бг~оро'диченъ _е=гw`. На вели'цjьй вече'рни, на Гд\си воззва'хъ, стiхи^ры воскре'сны г~, и= а=нато'лiевъ _е=ди'нъ: и= предпра'зднства г~: и= мч~нка три`. Сла'ва, ст~а'гw. И= ны'нjь, бг~оро'диченъ настоя'щагw гла'са. На лiтi'и, стiхи'ра хра'ма, та'же стiхи^ры стiхw'вныя предпра'зднства веч_е'рнiя. Сла'ва, предпра'зднства, и='же пи'сана на Гд\си воззва'хъ. И= ны'нjь, и='же пи'сана на о_у='трени, на стiхо'внjь. На стiхо'внjь, стiхи^ры воскре'сны. Сла'ва, и= ны'нjь, предпра'зднства. На бл~гослове'нiи хлjь'бwвъ тропа'рь: Бц\де дв~о: два'жды. и= предпра'зднства _е=ди'ножды. и= чте'нiе. На о_у='трени, на Бг~ъ гд\сь, тропа'рь воскр\снъ два'жды. Сла'ва, ст~а'гw. И= ны'нjь, предпра'зднства. По каfi'смахъ сjьда'льны воскр\сны, и= бг~оро'дичны и='хъ, и= чте'нiе во _е=v\глiи. посе'мъ пое'мъ непоро'чны, v=пакои`, и= чте'нiе. Степ_е'нна гла'са. Та'же, прокi'менъ, и= Вся'кое дыха'нiе: и= _Е=v\глiе воскр\сно. Та'же, Воскр\снiе хр\сто'во: и= _псало'мъ н~: и= стiхи'ра воскр\сна. Канw'нъ воскр\снъ со i=рмо'сомъ на д~: и= бц\ды на два`, и= предпра'зднства на д~: и= мч~нка на д~. Катава'сiа пра'здника: Су'шу глубороди'тельную зе'млю: По г~-й пjь'сни, конда'къ и= i='косъ предпра'зднства. и= сjьда'ленъ ст~а'гw. Сла'ва, и= ны'нjь, предпра'зднства. По s~-й пjь'сни, конда'къ и= i='косъ воскр\снъ. На f~-й пjь'сни пое'мъ Ч\стнjь'йшую: Свjьти'ленъ воскр\снъ. Сла'ва, мч~нка. И= ны'нjь, предпра'зднства. На хвали'техъ стiхи^ры воскр\сны д~, и= а=нато'лiевъ а~: и= предпра'зднства г~, стiхw'вныя, съ припjь'вы и='хъ. Сла'ва, стiхи'ра _е=v\гльская. И= ны'нjь: Пребл~гослове'нна _е=си`: Славосло'вiе вели'кое. Тропа'рь воскр\снъ, и= _е=кт_енiи`, и= w\тпу'стъ, и= w=глаше'нiе: и= _о=бы'чное и=схожде'нiе въ притво'ръ, и= ча'съ а~. На а~ часjь`, тропа'рь воскр\снъ. Сла'ва, предпра'зднства. И= ны'нjь, бг~оро'диченъ часw'въ. По _О='ч~е на'шъ, конда'къ предпра'зднства, и= коне'чный w\тпу'стъ. На г~-мъ часjь`, тропа'рь воскр\снъ. Сла'ва, мч~нка. И= ны'нjь, бг~оро'диченъ часw'въ. По _О='ч~е на'шъ: конда'къ воскр\снъ. Та'кожде и= на про'чихъ часjь'хъ глаго'лемъ пре'жде тропа'рь воскр\снъ, а= предпра'зднства и= мч~нка тропари` премjьня'юще глаго'лемъ. Та'кожде и= кондаки`, воскр\снъ, и= предпра'зднства, премjьня'юще глаго'лемъ. На лiтургi'и, бл~ж_е'нна _о=ктw'иха, на д~: и= предпра'зднства пjь'снь г~, на д~, и= ст~а'гw пjь'снь s~, на д~. По вхо'дjь тропа'рь воскр\снъ, и= предпра'зднства: та'же хра'ма ст~а'гw, и= мч~нка. Конда'къ воскр\снъ, и= хра'ма ст~а'гw. Сла'ва, мч~нка: И= ны'нjь, предпра'зднства. Прокi'менъ, а=по'столъ, А=ллилу'iа, и= _е=v\глiе, пре'жде недjь'ли, пото'мъ ст~а'гw.

<М\р> [[комм.]] Подоба'етъ вjь'дати, а='ще случи'тся предпра'зднство срjь'тенiя гд\сня въ недjь'лю фарiсе'еву, и=ли` блу'днагw, и=ли` мясопу'стную.

Въ суббw'ту, на ма'лjьй вече'рни, стiхи^ры воскр\сны, и= бц\ды, по _о=бы'чаю. На вели'цjьй вече'рни, стiхи^ры воскр\сны г~, и= а=нато'лiевъ а~, и= трiw'ди г~, и= предпра'зднства, г~. А='ще ли недjь'ля мясопу'стная: и= пое'мъ стiхи^ры воскр\сны г~, и= трiw'ди д~, и= предпра'зднства г~. Сла'ва, трiw'ди: И= ны'нjь, бг~оро'диченъ а~-й гла'са. На лiтi'и стiхи'ра хра'ма, и= предпра'зднства стiхw'вны веч_е'рнiя. Сла'ва, трiw'ди: И= ны'нjь, предпра'зднства, стiхw'вны о_у='тр_еннiя. На стiхо'внjь стiхи^ры воскр\сны. Сла'ва, трiw'ди. И= ны'нjь, предпра'зднства. На бл~гослове'нiи хлjь'бwвъ тропа'рь, Бц\де дв~о: два'жды, и= предпра'зднства, _е=ди'ножды: и= Бу'ди и='мя гд\сне: три'жды. и= чте'нiе. [зри`] [А= и=дjь'же нjь'сть бдjь'нiя, по Ны'нjь w\тпуща'еши: тропа'рь воскр\снъ, Сла'ва, и= ны'нjь, предпра'зднства. На повече'рiи, по _О='ч~е на'шъ: конда'къ предпра'зднства. Сла'ва, и= ны'нjь, трiw'ди.] На о_у='трени, на Бг~ъ гд\сь, тропа'рь воскр\снъ, два'жды. Сла'ва, и= ны'нjь, предпра'зднства: и= прw'чая и= до канw'на воскр\сно. Канw'нъ воскр\снъ, со i=рмосо'мъ на д~: и= бц\ды на в~: и= предпра'зднства на д~: и= трiw'ди на д~. Катава'сiа пра'здника. [зри`] [А='ще ли недjь'ля мясопу'стная. Канw'нъ воскр\снъ, на д~: и= предпра'зднства, на д~: и= трiw'ди, на s~. Катава'сiа трiw'ди.] По г~-й пjь'сни конда'къ и= i='косъ предпра'зднства: и= сjьда'ленъ трiw'ди, два'жды. Сла'ва, и= ны'нjь, предпра'зднства. По s~-й пjь'сни конда'къ и= i='косъ трiw'ди. На f~-й пjь'сни пое'мъ Ч\стнjь'йшую: Свjьти'ленъ воскр\снъ: Сла'ва, трiw'ди: И= ны'нjь, предпра'зднства. На хвали'техъ стiхи^ры воскр\сны д~, и= а=нато'лiевъ а~, и= трiw'ди три`, съ припjь'вы и='хъ. [зри`] [А='ще ли недjь'ля мясопу'стная. Пое'мъ стiхи^ры воскр\сны д~: и= трiw'ди съ припjь'вы и='хъ д~.] Сла'ва, трiw'ди. И= ны'нjь: Пребл~гослове'нна _е=си`: Славосло'вiе вели'кое. Тропа'рь воскр\снъ. _е=кт_енiи`, и= w\тпу'стъ. Та'же, Сла'ва, и= ны'нjь, стiхи'ра _е=v\гльская: и= ча'съ а~-й въ притво'рjь. На часjь'хъ, тропа'рь воскр\снъ. Сла'ва, предпра'зднства, И= ны'нjь, бг~оро'диченъ часw'въ. По трист~о'мъ конда'къ предпра'зднства, и= трiw'ди, премjьня'юще глаго'лемъ. На лiтургi'и, бл~ж_е'нна гла'са, на д~: и= трiw'ди пjь'снь г~, на д~: и= предпра'зднства s~, на д~. По вхо'дjь тропа'рь воскр\снъ, и= предпра'зднства. Сла'ва, конда'къ трiw'ди. И= ны'нjь, предпра'зднства. Прокi'менъ гла'са. А=по'столъ, _е=v\глiе, и= прича'стенъ дне`. [зри`] [А='ще ли недjь'ля мясопу'стная. Прокi'менъ трiw'ди. Прича'стенъ дне`, и= трiw'ди.]

Ст~а'гw же трv'фwна слу'жбу пое'мъ, _е=гда` настоя'тель разсу'дитъ.

<М\р> [[комм.]] А='ще случи'тся предпра'зднство срjь'тенiя гд\сня въ суббw'ту мясопу'стную:

Тогда` пое'мъ слу'жбу предпра'зднства срjь'тенiя гд\сня пре'жде въ пято'къ тоя` недjь'ли, со ст~ы'мъ кv'ромъ и= i=wа'нномъ и= трv'фwномъ вку'пjь. Стiхи^ры предпра'зднства г~, и= безме'здникwвъ г~. Сла'ва, безме'здникwвъ. И= ны'нjь, предпра'зднства. На стiхо'внjь предпра'зднства. Сла'ва, безме'здникwвъ. И= ны'нjь, предпра'зднства. На о_у='трени, по каfi'смахъ, сjьда'льны предпра'зднства. Канw'нъ предпра'зднства, со i=рмосо'мъ на s~: и= ст~ы'хъ на и~: трv'фwна на д~: и= безме'здникwвъ на д~. На хвали'техъ стiхи^ры трv'фwна на д~. Сла'ва, _е=гw` же. И= ны'нjь, предпра'зднства. На стiхо'внjь предпра'зднства, и= про'чее. Слу'жбу же w= о_у=со'пшихъ пое'мъ на ряду` по _о=бы'чаю, въ суббw'ту мясопу'стную, jа='коже и= всегда`.

<М\р> [[комм.]] А='ще случи'тся предпра'зднство срjь'тенiя гд\сня въ понедjь'льникъ, и=ли` во вто'рникъ, и=ли` четверто'къ сы'рныя недjь'ли.

Стiхи^ры предпра'зднства г~: и= ст~а'гw г~. Сла'ва, ст~а'гw. И= ны'нjь, предпра'зднства. На стiхо'внjь трiw'ди, самогла'сенъ дне`, два'жды, и= мч~нченъ. Сла'ва, и= ны'нjь, предпра'зднства. По трист~о'мъ тропа'рь ст~а'гw. Сла'ва, и= ны'нjь, предпра'зднства. [зри`] На повече'рiи, по досто'йно, конда'къ предпра'зднства. На о_у='трени, на Бг~ъ гд\сь тропа'рь предпра'зднства, два'жды. Сла'ва, ст~а'гw. И= ны'нjь, предпра'зднства. По а~-й каfi'смjь _е=ктенiа`, и= сjьда'ленъ предпра'зднства. По в~-й каfi'смjь сjьда'ленъ трiw'ди, без\ъ _е=ктенiи`. Канw'нъ предпра'зднства со i=рмосо'мъ на и~: и= ст~а'гw на д~. [зри`] А= и=дjь'же приспjь'етъ трипjь'снецъ: и= пое'мъ канw'нъ предпра'зднства, со i=рмосо'мъ на д~: и= ст~а'гw три` стiха` на в~: и= трiw'ди на и~. Катава'сiа трiw'ди. По г~-й пjь'сни, конда'къ и= i='косъ. и= сjьда'ленъ ст~а'гw. Сла'ва, и= ны'нjь, предпра'зднства. По s~-й пjь'сни, конда'къ и= i='косъ предпра'зднства. По f~-й пjь'сни, свjьти'ленъ ст~а'гw. Сла'ва, и= ны'нjь, предпра'зднства. На стiхо'внjь, трiw'ди самогла'сенъ. два'жды, и= мч~нченъ. Сла'ва, и= ны'нjь, предпра'зднства. По Бл~го _е='сть, и= по трист~о'мъ, тропа'рь ст~а'гw. Сла'ва, и= ны'нjь, предпра'зднства. На часjь'хъ, тропа'рь предпра'зднства. Сла'ва, ст~а'гw. И= ны'нjь, бг~оро'диченъ часw'въ. По трист~о'мъ конда'къ предпра'зднства. На лiтургi'и, бл~ж_е'нна w\т канw'на предпра'зднства, пjь'снь г~-я, и= ст~а'гw, s~-я. По вхо'дjь тропа'рь предпра'зднства, и= хра'ма ст~а'гw, и= мч~нка. Та'же конда'къ хра'ма ст~а'гw. Сла'ва, мч~нка. И= ны'нjь, предпра'зднства. Прокi'менъ, а=по'столъ, _е=v\глiе и= прича'стенъ дне`, и= ст~а'гw.

<М\р> [[комм.]] Подоба'етъ вjь'дати, а='ще случи'тся предпра'зднство срjь'тенiя гд\сня въ сре'ду, и=ли` пято'къ сыропу'стныя недjь'ли.

Во вто'рникъ ве'чера, стiхи^ры предпра'зднства г~: и= ст~а'гw г~. Сла'ва, ст~а'гw. И= ны'нjь, предпра'зднства. На стiхо'внjь трiw'ди, самогла'сенъ дне`, два'жды, и= мч~нченъ, съ припjь'вы _о=бы'чными. Сла'ва, и= ны'нjь, предпра'зднства. По трист~о'мъ тропа'рь ст~а'гw. Сла'ва, и= ны'нjь, предпра'зднства. _Е=ктенiа`, и= покло'ны г~ вели^кiя, и= w\тпу'стъ. Повече'рiе же пое'мъ вели'кое, w\т Внегда` призва'ти ми`: на не'мже пое'мъ трипjь'снецъ о_у='треннiй трiw'ди, пе'рвый. По трист~о'мъ конда'къ предпра'зднства, и= г~ покло'ны вели^кiя, и= мл~тва, и= _о=бы'чный w\тпу'стъ. На о_у='трени, на Бг~ъ гд\сь, тропа'рь предпра'зднства, два'жды. Сла'ва, ст~а'гw. И= ны'нjь, предпра'зднства. По а~-й каfi'смjь, сjьда'ленъ предпра'зднства. По в~-й каfi'смjь, сjьда'ленъ трiw'ди, два'жды. Сла'ва, и= ны'нjь, кр\стобг~оро'диченъ без\ъ _е=ктенiи`. Канw'нъ предпра'зднства со i=рмосо'мъ на s~: и= ст~а'гw на д~: и= трiw'ди на д~. [зри`] _Е=гда' же прiи'детъ трипjь'снецъ пое'мъ канw'нъ предпра'зднства, со i=рмосо'мъ на д~: и= ст~а'гw три` стiха` на два`: и= трiw'ди на и~. Настоя'щагw канw'на рядова'я пjь'снь на д~: и= втора'гw трипjь'снца на д~, пе'рвый же трипjь'снецъ предпjь'тъ на повече'рiи. По г~-й пjь'сни, конда'къ ст~а'гw, и= сjьда'ленъ _е=гw`. Сла'ва, и= ны'нjь, предпра'зднства. По s~-й пjь'сни, конда'къ и= i='косъ предпра'зднства. По f~-й пjь'сни, свjьти'ленъ ст~а'гw. Сла'ва, и= ны'нjь, предпра'зднства. На стiхо'внjь самогла'сенъ трiw'ди, два'жды: и= мч~нченъ. Сла'ва, и= ны'нjь, предпра'зднства. _Е=ктенiа`, и= покло'ны г~ вели^кiя, и= ча'съ а~-й. На а~-мъ часjь`, тропа'рь предпра'зднства. Сла'ва, ст~а'гw. И= ны'нjь, бг~оро'диченъ часw'въ. По трист~о'мъ конда'къ предпра'зднства. По Ч\стнjь'йшую, покло'ны г~ вели^кiя: и= w\тпу'стъ, и= по w\тпу'стjь лiтi'а. Та'кожде и= на про'чихъ часjь'хъ тропа'рь предпра'зднства, и= ст~а'гw. На s~-мъ часjь`, _о=бы'чный тропа'рь, и= чте'нiе. По трист~о'мъ конда'къ предпра'зднства: и= по ко'емждо часjь`, по три` покло'ны вели^кiя. Вече'рня же пра'здника быва'етъ во свое` вре'мя. [зри`] Си'це пое'мъ слу'жбу предпра'зднства, а='ще случи'тся и= въ пято'къ ве'чера и= о_у='тра неизмjь'ннw. На повече'рiи, трипjь'снецъ о_у='треннiй, пе'рвый, гла'са s~- гw. I=рмо'съ: Бж~iимъ свjь'томъ твои'мъ бл~же:

[[комм.]] А='ще случи'тся предпра'зднство срjь'тенiя гд\сня въ суббw'ту сыропу'стную.

Ве'черъ, каfi'сма рядова'я. На Гд\си воззва'хъ, стiхи^ры на s~: предпра'зднства, г~, и= _о=ц~_е'въ, трiw'ди, г~. Сла'ва, _о=тц_е'въ: И= ны'нjь, бг~оро'диченъ а~-й гла'са. Вхо'дъ, прокi'менъ дне`, и= чте'нiе трiw'ди, и= прокi'менъ: Да о_у=пова'етъ i=и~ль на гд\са: На стiхо'внjь трiw'ди, самогла'сенъ два'жды: и= мч~нченъ. Сла'ва, _о=тц_е'въ: И= ны'нjь, предпра'зднства. По Ны'нjь w\тпуща'еши: и= по трист~о'мъ, тропа'рь _о=тц_е'въ. Сла'ва, и= ны'нjь предпра'зднства, _е=ктенiа`, и= w\тпу'стъ. [зри`] На повече'рiи, по досто'йно, и= по трист~о'мъ, конда'къ _о=тц_е'въ. Сла'ва, и= ны'нjь, предпра'зднства. На о_у='трени, на Бг~ъ гд\сь, тропа'рь предпра'зднства два'жды. Сла'ва, _о=тц_е'въ: И= ны'нjь, предпра'зднства. По каfi'смахъ сjьда'льны _о='ба _о=тц_е'въ. И= ны'нjь, предпра'зднства. Канw'нъ предпра'зднства, со i=рмосо'мъ на s~: i=рмо'съ по два'жды, и= _о=тц_е'въ на и~. Катава'сiа, i=рмо'съ трiw'ди: Пjь'снь возсле'мъ: Вторы'я же пjь'сни i=рмо'съ трiw'ди, пое'мъ _е=ди'ножды: послjьди` покрыва'емъ тjь'мже i=рмосо'мъ. По г~-й пjь'сни: конда'къ и= i='косъ предпра'зднства, и= сjьда'ленъ _о=тц_е'въ. Сла'ва, и= ны'нjь, предпра'зднства. По s~-й пjь'сни, конда'къ и= i='косъ _о=тц_е'въ. Свjьти'ленъ _о=тц_е'въ. Сла'ва, и= ны'нjь, предпра'зднства. На хвали'техъ стiхи^ры _о=тц_е'въ, на д~. Сла'ва, _о=тц_е'въ. И= ны'нjь, предпра'зднства. Славосло'вiе вели'кое: и= про'чее о_у='трени. На часjь'хъ, тропа'рь предпра'зднства. Сла'ва, _о=тц_е'въ. И= ны'нjь, бг~оро'диченъ часw'въ. Кондаки' же предпра'зднства, и= _о=тц_е'въ, глаго'лемъ премjьня'юще. На лiтургi'и, бл~ж_е'нна предпра'зднства, пjь'снь г~-я на д~: и= _о=тц_е'въ s~-я на д~. По вхо'дjь тропа'рь предпра'зднства, и= _о=тц_е'въ. Сла'ва, конда'къ _о=тц_е'въ. И= ны'нjь, предпра'зднства. и= про'чая вся` слу'жба дне`, и= _о=тц_е'въ. Мч~нка же трv'фwна слу'жба пое'тся на повече'рiи, и=ли` _е=гда` настоя'тель разсу'дитъ.

Перейти на этот же день в Календарь

Подробнее о формате текста HIP, в котором представлен Месяцеслов
Не отображается церковно-славянский шрифт?Выбор  

«««  Февраль 2020  »»»
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829 

Назначить дату:


Наши партнеры:
Древний вестготский (испано-мосарабский) календарь
www.Toletanus.ru

Контекстные теги: Православный календарь 2020, церковный календарь, православные праздники, церковные праздники, двунадесятые праздники 2020, посты, месяцеслов, богослужение, богослужебные указания 2020, тропари, кондаки

Реклама:

Спонсоры:

Яндекс.Метрика

Православный Месяцеслов Online, вер. 3.99g. Wap.
Разработка и Copyright © 1998-2002, 2003-2018, E.C. Labs.,
Православное Литургическое Содружество

При использовании материалов Месяцеслова ссылка на сайт обязательна.

Спонсоры: