Главная День Год Составить Пасхалия Месяцеслов Поиск Настройки Справка In english
Православный календарь -» Месяцеслов Типикона

Сегодня Завтра Предыдущий день Следующий день

Суббота, 14 Января 1832 года (2 Января 1832 по ст.ст.)
Седмица 30-я по Пятидесятнице, Глас четвертый

в~. Предпра'зднство просвjьще'нiя: И= па'мять во ст~ы'хъ _о=тца` на'шегw сiлве'стра, па'пы ри'мскагw.

На Гд\си воззва'хъ, стiхи^ры предпра'зднства г~, гла'съ д~. Подо'бенъ: JА='кw до'бля: и= ст~а'гw г~, гла'съ и~. Подо'бенъ: _W пресла'внагw чудесе`! Сла'ва, и= ны'нjь, предпра'зднства, гла'съ s~: Гряде'тъ ко i=_орда'ну: На стiхо'внjь, стiхи^ры предпра'зднства, самогла'сны, гла'съ а~, съ припjь'вы и='хъ: а~-й: Сегw` ра'ди помяну'хъ тя`: в~-й: Ви'дjьша тя` во'ды бж~е, ви'дjьша тя` во'ды, и= о_у=боя'шася. Сла'ва, и= ны'нjь, гла'съ г~: Прiиди'те вси` вjь'рнiи: [зри`] [Глаго'лются же сi'и припjь'вы на вся'къ де'нь, ве'черъ и= о_у='трw, до на'вечерiя просвjьще'нiя.]

Тропа'рь сiлве'стра, гла'съ д~:

Пра'вило вjь'ры и= w='бразъ кро'тости, воздержа'нiя о_у=чи'теля jа=ви' тя ста'ду твоему`, jа='же веще'й и='стина: сегw` ра'ди стяжа'лъ _е=си` смире'нiемъ высw'кая, нището'ю бога^тая, _о='тче сiлве'стре, моли` хр\ста` бг~а сп~сти'ся душа'мъ на'шымъ.

Сла'ва, и= ны'нjь, предпра'зднства, гла'съ д~:

Гото'вися завулw'не, и= красу'йся нефfали'ме, i=_орда'не рjько` ста'ни, под\ъими` взыгра'я кр\сти'тися гряду'ща вл\дку, весели'ся а=да'ме съ прама'терiю, не кры'йта себе` jа='коже въ раи` пре'жде: и='бо на'ги ви'дjьвъ вы` jа=ви'ся, да w=блече'тъ въ пе'рвую _о=де'жду, хр\сто'съ jа=ви'ся всю` тва'рь хотя` w=бнови'ти.

На повече'рiи, пое'мъ трипjь'снецъ, гла'съ в~: i=рмо'съ по два'жды: тропари` на s~. и= послjьди` i=рмо'съ _о='ба ли^ка вку'пjь. По трист~о'мъ конда'къ предпра'зднства. А='ще же двоiрмо'сенъ трипjь'снецъ, и= пое'мъ пе'рвагw творца` i=рмо'съ два'жды, тропари' же _о=бои'хъ творцw'въ, на s~: и= послjьди` i=рмо'съ втора'гw канw'на, _о='ба ли^ка вку'пjь. Си'це пое'мъ канw'ны и= i=рмосы`, и= на про'чiихъ повече'рiяхъ. На о_у='трени, на Бг~ъ гд\сь, тропа'рь предпра'зднства, два'жды. Сла'ва, ст~а'гw. И= ны'нjь, предпра'зднства. и= _о=бы^чныя каfi^смы, и= сjьда'льны предпра'зднства, и= чте'нiе. Канw'нъ предпра'зднства гла'съ в~, со i=рмосо'мъ на и~. i=рмосы` по два'жды: тропари` на s~: и= ст~а'гw на д~, гла'съ и~. По г~-й пjь'сни,

Конда'къ ст~а'гw, гла'съ д~. Подо'бенъ: Вознесы'йся:

Во сщ~е'нницjьхъ сщ~е'нникъ jа=ви'лся _е=си` цр~я` и= бг~а бг~оно'се, по'стникwмъ собесjь'дникъ бы'въ: w\т_ону'дуже сра'дуешися ны'нjь ликw'мъ а='гг~льскимъ, _о='тче, веселя'ся въ нб\сныхъ, сiлве'стре сла'вне па'стырю, сп~са'й любо'вно соверша'ющыя па'мять твою`.

И= сjьда'ленъ, гла'съ и~. Сла'ва, и= ны'нjь, предпра'зднства. По s~-й пjь'сни,

Конда'къ предпра'зднства, гла'съ д~. Подо'бенъ: JА=ви'лся _е=си`:

Во струя'хъ дне'сь i=_орда'нскихъ бы'въ гд\си, i=wа'нну вопiе'тъ: не о_у=бо'йся крести'ти мя`: сп~сти' бо прiидо'хъ а=да'ма первозда'ннаго.

И= i='косъ: и= чте'мъ про'логъ. По f~-й пjь'сни, свjьти'ленъ предпра'зднства. На хвали'техъ стiхи^ры на д~, гла'съ s~. Подо'бенъ: А='гг~льскiя: Сла'ва, гла'съ и= подо'бенъ то'йже: Трепе'щетъ руко'ю: И= ны'нjь, Вся` земля` та'йнw: На стiхо'внjь стiхи^ры, гла'съ s~: самогла'сны, съ припjь'вы и='хъ. Сла'ва, и= ны'нjь, гла'съ и~: I=wа'нне кр\сти'телю: На лiтургi'и, бл~ж_е'нна предпра'зднства, пjь'снь г~ и= s~-я. По вхо'дjь тропа'рь предпра'зднства, и= хра'ма бц\ды, и=дjь'же _е='сть, и=ли` хра'ма ст~а'гw. Та'же тропа'рь ст~а'гw, и= конда'къ хра'ма бц\ды, а='ще _е='сть: и=ли` хра'ма ст~а'гw. Сла'ва, конда'къ ст~а'гw. И= ны'нjь, конда'къ предпра'зднства. [зри`] Си'це глаго'лемъ тропари` и= кондаки`, въ предпра^зднства бг~оявле'нiй по вся^ дни^, кромjь` недjь'ли, и= полv"еле'а ст~а'гw. Прокi'менъ, гла'съ а~: О_у=ста` моя^ возглаго'лютъ прему'дрость: Стi'хъ, О_у=слы'шите сiя^ вси` jа=зы'цы: А=по'столъ ко _е=вре'_емъ, зача'ло ти~_i: Тако'въ на'мъ подоба'ше: А=ллилу'iа, гла'съ в~: О_у=ста` пра'веднагw поуча'тся прему'дрости: Стi'хъ: Зако'нъ бг~а _е=гw`: _Е=v\глiе i=wа'нна, зача'ло н~: а='зъ _е='смь лоза` и='стинная: Прича'стенъ: Въ па'мять вjь'чную:

И= преставле'нiе прп\дбнагw _о=тца` на'шегw серафi'ма саро'вскагw.

Тропа'рь, гла'съ д~:

W\т ю='ности хр\ста` возлюби'лъ _е=си` бл~же'нне, и= тому` _е=ди'ному рабо'тати пла'меннjь вожделjь'въ, непреста'нною мл~твою и= трудо'мъ пусты'ни подвиза'лся _е=си`, о_у=миле'ннымъ же се'рдцемъ любо'вь хр\сто'ву стяжа'въ, и=збра'нникъ возлю'бленъ бж~iя мт~ре jа=ви'лся _е=си`. сегw` ра'ди вопiе'мъ ти`: сп~са'й на'съ мл~твами твои'ми, серафi'ме, прп\дбне _о='тче на'шъ.

Конда'къ, гла'съ в~:

Мi'ра красоту` и= jа=`же въ не'мъ тлjь^нная w=ста'вивъ, прп\дбне, въ саро'вскую _о=би'тель всели'лся _е=си`: и= та'мw а='гг~льски пожи'въ, мнw'гимъ пу'ть бы'лъ _е=си` ко сп~се'нiю: сегw` ра'ди и= хр\сто'съ тебе`, _о='тче серафi'ме, просла'ви и= да'ромъ и=сцjьле'нiй и= чуде'съ w=богати`. тjь'мже вопiе'мъ ти`: ра'дуйся, серафi'ме, прп\дбне _о='тче на'шъ.

Перейти на этот же день в Календарь

Подробнее о формате текста HIP, в котором представлен Месяцеслов
Не отображается церковно-славянский шрифт?Выбор  

«««  Январь 1832  »»»
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

Назначить дату:


Наши партнеры:
Древний вестготский (испано-мосарабский) календарь
www.Toletanus.ru

Контекстные теги: Православный календарь 2024, церковный календарь, православные праздники, церковные праздники, двунадесятые праздники 2024, посты, месяцеслов, богослужение, богослужебные указания 2024, тропари, кондаки

Реклама:

Спонсоры:

Яндекс.Метрика

Православный Месяцеслов Online, вер. 3.99g.
Разработка и Copyright © 1998-2002, 2003-2018, E.C. Labs.,
Православное Литургическое Содружество

При использовании материалов Месяцеслова ссылка на сайт обязательна.

Спонсоры: