Главная День Год Составить Пасхалия Месяцеслов Поиск Настройки Справка In english
Православный календарь -» Месяцеслов Типикона

Сегодня Завтра Предыдущий день Следующий день

Воскресенье, 12 Сентября 2021 года (30 Августа 2021 по ст.ст.)
Неделя 12-я по Пятидесятнице, Глас третий

л~. И=`же во ст~ы'хъ _о=т_е'цъ на'шихъ, патрiа'рхwвъ кwнстантi'ня гра'да, а=ле_кса'ндра, i=wа'нна и= па'vла но'вагw.

На Гд\си воззва'хъ, стiхи^ры пр\дте'чи г~, гла'съ д~. Подо'бенъ: Зва'нный свы'ше: и= ст~ы'хъ г~, гла'съ а~. Подо'бенъ: Всехва'льнiи мч~нцы: Сла'ва, пр\дте'чи, гла'съ s~: Па'ки и=рwдi'а бjь'сится: И= ны'нjь, бг~оро'диченъ, и=ли` кр\стобг~оро'диченъ. На стiхо'внjь _о=ктw'иха. Сла'ва, пр\дте'чи, гла'съ д~: Рожде'нiе неподо'бно:

Тропа'рь пр\дте'чи:

Па'мять прв\днагw съ похвала'ми, тебjь' же довлjь'етъ свидjь'тельство гд\сне пр\дте'че: показа'лъ бо ся _е=си` вои'стинну и= пр\оро'кwвъ честнjь'йшiй, jа='кw и= въ струя'хъ кр\сти'ти сподо'бился _е=си` проповjь'даннаго. тjь'мже за и='стину пострада'въ ра'дуяся, бл~говjьсти'лъ _е=си` и= су'щымъ во а='дjь, бг~а jа='вльшагося пло'тiю, взе'млющаго грjь'хъ мi'ра, и= подаю'щаго на'мъ ве'лiю мл\сть.

Сла'ва, ст~ы'хъ, гла'съ д~:

Бж~е _о=т_е'цъ на'шихъ, творя'й при'снw съ на'ми по твое'й кро'тости, не w=ста'ви мл\сть твою` w\т на'съ, но мл~твами и='хъ въ ми'рjь о_у=пра'ви живо'тъ на'шъ.

На о_у='трени, на Бг~ъ гд\сь тропа'рь пр\дте'чи, два'жды. Сла'ва, ст~ы'хъ: И= ны'нjь, бг~оро'диченъ, и=ли` кр\стобг~оро'диченъ. По _о=бы'чныхъ каfi'смахъ, сjьда'льны _о=ктw'иха: и= чте'нiе. Канw'нъ _о=ктw'иха _е=ди'нъ: и= пр\дте'чи на д~: и= ст~ы'хъ на д~, гла'съ и~. По г~-й пjь'сни,

Конда'къ ст~ы'хъ, гла'съ и~:

Хр\сто'вою любо'вiю распала'еми сла'внiи, и= jа=ре'мъ _е=гw` прiе'мшiи кр\стъ ч\стны'й, подража'тели тогw` житiя` jа=ви'стеся, и= бж~е'ственныя сла'вы _е=гw` прича^стницы бы'сте, а=ле_кса'ндре бг~ому'дре со i=wа'нномъ чу'днымъ, и= па'vломъ сла'внымъ: тjь'мже пр\сто'лу _е=гw` предстоя'ще, прилjь'жнw моли'теся за ду'шы на'шя.

И= сjьда'ленъ пр\дте'чи, гла'съ и~. Сла'ва, ст~ы'хъ, гла'съ д~. По s~-й пjь'сни,

Конда'къ пр\дте'чи, гла'съ д~:

И='рwдъ пр\дте'че беззако'нновавъ, женjь` подаде` главу` твою` ч\стну'ю, _е='йже покланя'ющеся весели'мся: и=рwдi'а же пла'четъ и= рыда'етъ, и= и='рwдъ и= пляса'вшая.

И= i='косъ. На стiхо'внjь _о=ктw'иха. Сла'ва, пр\дте'чи, гла'съ и~: Пр\дте'че сп~совъ:

И= пренесе'нiе моще'й ст~а'гw бл~говjь'рнагw вели'кагw кн~зя а=ле_кса'ндра не'вскагw, и=з\ъ влади'мiра въ ца'рствующiй гра'дъ ст~а'гw петра`.

Тропа'рь, гла'съ д~:

Позна'й свою` бра'тiю рwссi'йскiй i=w'сифе, не въ _е=гv'птjь, но на нб~си` ца'рствующiй, бл~говjь'рный кня'же а=ле_кса'ндре, и= прiими` мол_е'нiя и='хъ, о_у=множа'я жи^та лю'демъ плодоно'сiемъ земли` твоея`, гра'ды влады'чествiя твоегw` w=гражда'я моле'нiемъ, и= наслjь'дникwмъ твои^мъ, бл~говjь^рнымъ i=мпера'торамъ на'шымъ, на сопроти^вныя спобо'рствуя.

Конда'къ, гла'съ д~:

JА='коже сро'дники твои`, бори'съ и= глjь'бъ, jа=ви'шася тебjь` съ нб~се` въ по'мощь, подвиза'ющемуся на ве'йлгера свjь'йскаго и= во'_евъ _е=гw`: та'кw и= ты` ны'нjь бл~же'нне а=ле_кса'ндре, прiиди` въ по'мощь твои^мъ сро'дникwмъ, и= побори` борю'щыя ны`.

Въ то'йже де'нь преставле'нiе прп\дбнагw а=ле_кса'ндра сви'рскагw.

Соверша'ется собо'ръ _е=гw` во _о=би'тели _е=гw`.

Тропа'рь, гла'съ д~:

W\т ю='ности бг~ому'дре жела'нiемъ дх~о'внымъ въ пусты'ню всели'вся, _е=ди'нагw хр\ста` возжела'лъ _е=си` о_у=се'рднw стопа'мъ въ слjь'дъ ходи'ти. тjь'мже и= а='гг~льстiи чи'ни зря'ще тя` о_у=диви'шася, ка'кw съ пло'тiю къ неви^димымъ ко'знемъ подвиза'вся прему'дре, побjьди'лъ _е=си` полки` страсте'й воздержа'нiемъ: и= jа=ви'лся _е=си` равноа'гг~ленъ на земли`, а=ле_кса'ндре прп\дбне, моли` хр\ста` бг~а, да сп~се'тъ ду'шы на'шя.

Конда'къ, гла'съ и~:

JА='кw многосвjь'тлая sвjьзда`, дне'сь въ страна'хъ рwссi'йскихъ возсiя'лъ _е=си` _о='тче, всели'вся въ пусты'ню, хр\стw'вымъ стопа'мъ послjь'довати о_у=се'рднw возжелjь'лъ _е=си`, и= тогw` ст~о'е и='го на ра'мо твое` взе'мъ честны'й кр\стъ, о_у=мертви'лъ _е=си` труды` пw'двигъ твои'хъ, тjьл_е'сная взыгра^нiя. тjь'мже вопiе'мъ ти`: сп~си` ста'до твое`, _е='же собра'лъ _е=си` му'дре, да зове'мъ ти`: ра'дуйся прп\дбне а=ле_кса'ндре _о='тче на'шъ.

Перейти на этот же день в Календарь

Подробнее о формате текста HIP, в котором представлен Месяцеслов
Не отображается церковно-славянский шрифт?Выбор  

«««  Сентябрь 2021  »»»
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   

Назначить дату:


Наши партнеры:
Древний вестготский (испано-мосарабский) календарь
www.Toletanus.ru

Контекстные теги: Православный календарь 2024, церковный календарь, православные праздники, церковные праздники, двунадесятые праздники 2024, посты, месяцеслов, богослужение, богослужебные указания 2024, тропари, кондаки

Реклама:

Спонсоры:

Яндекс.Метрика

Православный Месяцеслов Online, вер. 3.99g.
Разработка и Copyright © 1998-2002, 2003-2018, E.C. Labs.,
Православное Литургическое Содружество

При использовании материалов Месяцеслова ссылка на сайт обязательна.

Спонсоры: