Главная День Год Составить Пасхалия Месяцеслов Поиск Настройки Справка In english
Православный календарь -» Месяцеслов Типикона

Сегодня Завтра Предыдущий день Следующий день

Суббота, 11 Сентября 2021 года (29 Августа 2021 по ст.ст.)
Седмица 12-я по Пятидесятнице, Глас вторый

к~f. О_у=сjькнове'нiе ч\стны'я главы` ч\стна'гw сла'внагw пр\оро'ка, пр\дте'чи и= кр\сти'теля i=wа'нна:

На ма'лjьй вече'рни, на Гд\си воззва'хъ, стiхи^ры на д~, гла'съ а~. Подо'бенъ: Нб\сныхъ чинw'въ: Сла'ва, гла'съ и~: Пр\дте'че сп~совъ: И= ны'нjь: Вл\дчце прiими`: Прокi'менъ дне`. На стiхо'внjь стiхи^ры, гла'съ в~. Подо'бенъ: До'ме _е=vфра'fовъ: съ припjь'вы. Сла'ва, и= ны'нjь, бг~оро'диченъ, подо'бенъ то'йже: _Е=ди'на хр\стiа'нъ:

Тропа'рь, гла'съ в~:

Па'мять прв\днагw съ похвала'ми, тебjь' же довлjь'етъ свидjь'тельство гд\сне пр\дте'че: показа'лъ бо ся _е=си` вои'стинну и= пр\оро'кwвъ честнjь'йшiй, jа='кw и= въ струя'хъ кр\сти'ти сподо'бился _е=си` проповjь'даннаго. тjь'мже за и='стину пострада'въ ра'дуяся, бл~говjьсти'лъ _е=си` и= су'щымъ во а='дjь, бг~а jа='вльшагося пло'тiю, взе'млющаго грjь'хъ мi'ра, и= подаю'щаго на'мъ ве'лiю мл\сть.

Сла'ва, и= ны'нjь, Вся^ па'че смы'сла: _Е=ктенiа` ма'лая, и= w\тпу'стъ. На вели'цjьй вече'рни, по _о=бы'чномъ _псалмjь`: пое'мъ Бл~же'нъ му'жъ, а~-й а=нтiфw'нъ. На Гд\си воззва'хъ, стiхи^ры на и~, гла'съ s~: Рж\ству` сотворя'ему: Сла'ва, ту'южде стiхи'ру: Рж\ству` сотворя'ему: И= ны'нjь: Кто` тебе` не о_у=бл~жи'тъ: Вхо'дъ. Прокi'менъ дне`. Чт_е'нiя г~: а~-е, Пр\оро'чества и=са'iина: Та'кw глаго'летъ гд\сь: о_у=тjьша'йте: о_у=тjьша'йте: в~-е, Пр\оро'чества малахi'ина: Та'кw глаго'летъ гд\сь вседержи'тель: се` а='зъ посыла'ю а='гг~ла моего`: г~-е: Прему'дрости соломw'ни: Прв\дникъ а='ще пости'гнетъ: На лiтi'и стiхи^ры самогла'сны, гла'съ а~. Сла'ва, гла'съ _е~: Беззако'ннагw дjья'нiя: И= ны'нjь, гла'съ то'йже: Воспо'йте лю'дiе: На стiхо'внjь стiхи^ры, самогла'сны, гла'съ в~. Припjь'въ а~-й: Прв\дникъ jа='кw фi'нi_ксъ: в~-й: Возвесели'тся прв\дникъ: Сла'ва, гла'съ и~: Пр\дте'че сп~совъ: И= ны'нjь, Безневjь'стная дв~о: На бл~гослове'нiи хлjь'бwвъ, тропа'рь ст~а'гw, два'жды, и= Бц\де дв~о: _е=ди'ножды. и= Бу'ди и='мя гд\сне, съ пjь'нiемъ три'жды, и= _псало'мъ л~г: Бл~гословлю` гд\са: Коне'цъ: не лиша'тся вся'кагw бл~га. На о_у='трени, на Бг~ъ гд\сь, тропа'рь пр\дте'чи, два'жды. Сла'ва, и= ны'нjь: Вся^ па'че смы'сла: По каfi'смахъ сjьда'льны пр\дте'чи: съ бг~оро'дичны и='хъ. И= чте'нiе: По полv"еле'и сjьда'ленъ, гла'съ и~, два'жды. Сла'ва, и= ны'нjь, бг~оро'диченъ. и= чте'мъ сло'во торже'ственно. Степ_е'нна а~-й а=нтiфw'нъ д~-гw гла'са. Прокi'менъ: Ч\стна` пред\ъ гд\семъ: Стi'хъ: Что` возда'мъ гд\севи: Вся'кое дыха'нiе: _Е=v\глiе матfе'а, зача'ло н~з: Слы'шавъ и='рwдъ четвертовла'стникъ слу'хъ i=и~совъ: По н~-мъ _псалмjь` стiхи'ра, гла'съ s~: Пляса` о_у=чени'ца вселука'вагw дiа'вола: Канw'на два`: _е=ди'нъ, гла'съ и~: со i=рмосо'мъ на и~: и= другi'й гла'съ то'йже, на s~. Катава'сiа: Кр\стъ начерта'въ: По г~-й пjь'сни, сjьда'ленъ гла'съ и~, два'жды. Сла'ва, и= ны'нjь, бг~оро'диченъ. По s~-й пjь'сни,

Конда'къ, гла'съ _е~.

Пр\дте'чево сла'вное о_у=сjькнове'нiе, смотре'нiе бы'сть нjь'кое бж~е'ственное: да и= су'щымъ во а='дjь сп~сово проповjь'сть прише'ствiе. да рыда'етъ о_у='бw и=рwдi'а, беззако'нное о_у=бi'йство и=спроси'вши: не зако'нъ бо бж~iй, ни живы'й вjь'къ возлюби`, но притво'рный, привре'менный.

И= i='косъ, и= про'логъ. По f~-й пjь'сни, свjьти'ленъ пр\дте'чи: Сла'ва, другi'й: И= ны'нjь, бг~оро'диченъ. На хвали'техъ стiхи^ры на д~, гла'съ и~. Подо'бенъ: _W пресла'внагw чудесе`! Сла'ва, гла'съ s~: Па'ки и=рwдi'а бjь'сится: И= ны'нjь, Бц\де ты` _е=си` лоза`: Славосло'вiе вели'кое. По трист~о'мъ тропа'рь пр\дте'чи. Сла'ва, и= ны'нjь: Вся^ па'че смы'сла: _Е=кт_енiи`, и= w\тпу'стъ. и= дае'тся ст~ы'й _е=ле'й бра'тiи w\т канди'ла пр\дте'чева, и= ча'съ а~-й. На а~-мъ часjь`, тропа'рь и= конда'къ пр\дте'чи: и= коне'чный w\тпу'стъ. На лiтургi'и, бл~ж_е'нна w\т канw'на а~-гw пjь'снь г~-я: и= в~-гw пjь'снь s~-я, на и~. Прокi'менъ, гла'съ з~: Возвесели'тся прв\дникъ: Стi'хъ: О_у=слы'ши бж~е гла'съ мо'й: А=по'столъ дjья'нiй, зача'ло л~г: Во дни^ _о='ны, jа='коже скончава'ше i=wа'ннъ: А=ллилу'iа, гла'съ д~: Прв\дникъ jа='кw фi'нi_ксъ процвjьте'тъ: Стi'хъ: Насажде'ни въ дому` гд\сни: _Е=v\глiе ма'рка, зача'ло к~д: Слы'ша и='рwдъ ца'рь слу'хъ i=и~совъ: Прича'стенъ: Въ па'мять: На трапе'зjь о_у=тjьше'нiе бра'тiи, кромjь` сы'ра и= jа=и'цъ и= ры'бы jа=ди'мъ два'жды дне'мъ, а='ще среда` и=ли` пято'къ.

[зри`] [[комм.]] Вjь'домо же бу'ди, jа='кw а='ще случи'тся пра'здникъ сi'й въ недjь'лю, предваря'етъ вся` слу'жба воскр\сна на вече'рни и= на о_у='трени, и= на лiтургi'и.

Зри` по'стнагw сегw` о_у=ста'ва на о_у=сjькнове'нiе ч\стны'я главы` пр\дте'чевы, дре'вними ст~ы'ми _о=тцы` въ се'й де'нь завjьща'ннагw. Су'ть о_у='бw нjь'цыи предаю'тъ ка'честву бы'ти тогда` снjь'дей, а= не посту`, w= то'мъ бо не возмого'хомъ ничто'же w=брjьсти` напи'сано въ разли'чныхъ тv'пiцjьхъ: но па'че досто'итъ въ то'й де'нь вся'кw воздержа'тися посто'мъ, за и='стину пострада'вшагw пр\оро'ка, и= проповjь'давшагw во а='дjь гд\са. разрjьше'нiю же бы'ти то'чiю на древя'ное ма'сло, и= прw'чая w\т разли'чныхъ _о=во'щнаго плода`, и= по мjь'рjь _е=ди'ной ча'шицjь вiна` въ сла'ву бж~iю, труда` ра'ди бдjь'ннагw. Вся'кw бо досто'итъ на'мъ въ то'й де'нь сjь'тованiемъ о_у=ны^лымъ бы'ти, а= не чревоугожде'нiе и=мjь'ти воздержа'тельнагw ра'ди житiя` ст~а'гw, и= скверноубi'йственнагw кровопроли'тiя _е=гw` w\т и='рwда: поне'же о_у=сjь'чена бы'сть глава` пр\дте'чева на пиру` пляса'нiемъ блу'дныя пляса'вицы, и= чревоуго'дiемъ, и= разли'чныхъ живо'тныхъ закла'нiемъ и= кровопроли'тiемъ. на'мъ же ниеди'нагw w\т таковы'хъ живо'тныхъ, и=з\ъ ни'хже кро'вь и=злива'ется, но ниже` ры'бъ [кро'вь бо и=мjь'ютъ, а='ще и= въ водjь` жи'тельствуютъ, и= w\т тва'рей живо'тныхъ су'ть] подоба'етъ вкуша'ти: да не со_о'бщницы jа=ви'мся и='рwдову чревоуго'дiю. ка'кw бо кр\сти'телево честно'е о_у=сjькнове'нiе почти'ти восхо'щемъ; мя'со ли хо'щемъ jа='сти, и=ли` w\т и=ны'хъ разли'чныхъ бра'шенъ многоцjь'нныхъ; а= _о='нъ живя'ше въ пусты'ни безво'днjьй, и= безтра'внjьй: ни хлjь'ба jа=дя'ше, ни трапе'зы и=мя'ше. вiно' ли пiе'мъ; а= _о='нъ никогда'же пiя'ше вiна`, ни и=на'гw питiя` мiрска'гw: ни въ хра'мjьхъ живя'ше, но под\ъ ка'менемъ вкопа'вся живя'ше. сто'лъ и= трапе'за, и= _о='дръ _е=му` бя'ше земля`, ра'звjь ну'жды _е=сте'ственныя, _е=ди'ною дне'мъ вкуша'ше а=крi'ды и= ме'дъ ди'вiй: ча'ша же _е=му` приго'рщи бя'ше, а= питiе` и=з\ъ ка'мене теку'щая вода`. Тjь'мже бра'тiе о_у=се'рднw почти'мъ де'нь се'й мл~твою и= посто'мъ въ цjьлому'дрiи, w\тбjьжи'мъ пiя'нственнагw сегw` sла'гw нра'ва. а='ще бо кто` невjь'рствiемъ w=держи'мь бу'детъ, и= о_у=зако'неннагw сегw` многоразсуди'тельнагw повелjь'нiя не сохрани'тъ, таковы'й sлjь` па'губныя напа^сти постра'ждетъ: пра'вw содержа'щихъ же по'двигъ се'й гд\си бл~гослови`, и= о_у=пра'ви мл~твами ст~а'гw пр\дте'чи.

Перейти на этот же день в Календарь

Подробнее о формате текста HIP, в котором представлен Месяцеслов
Не отображается церковно-славянский шрифт?Выбор  

«««  Сентябрь 2021  »»»
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   

Назначить дату:


Наши партнеры:
Древний вестготский (испано-мосарабский) календарь
www.Toletanus.ru

Контекстные теги: Православный календарь 2023, церковный календарь, православные праздники, церковные праздники, двунадесятые праздники 2023, посты, месяцеслов, богослужение, богослужебные указания 2023, тропари, кондаки

Реклама:

Спонсоры:

Яндекс.Метрика

Православный Месяцеслов Online, вер. 3.99g.
Разработка и Copyright © 1998-2002, 2003-2018, E.C. Labs.,
Православное Литургическое Содружество

При использовании материалов Месяцеслова ссылка на сайт обязательна.

Спонсоры: